מגבלות הניהול האישי IRA

בשתי שיטות ההתנהלות בניהול אישי (IRA), זו העצמאית או זו באמצעות מנהל תיקי השקעות, הלקוח יכול לקבל מגוון החלטות אישיות. עם זאת, קיימות שלוש מגבלות מסחר עיקריות שקבע הרגולטור וחשוב להכיר

המוצרים המאושרים

הכספים יושקעו רק בני"ע סחירים, בפיקדונות, במוצרים מובנים, במטבע חוץ, ביחידות בקרן ובקרן חוץ. ניתן להשקיע רק בישראל ובמדינת חוץ מאושרת [מדינה בדרוג BBB- לפחות ומדינה שחברה ב OECD].

מגבלת כמות

השקעה בני"ע סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי הקרן/קופה (לא חל על תעודות סל, קרן חוץ, אג"ח ממשלתי של מדינת ישראל ומדינות חוץ מאושרות).

עדכונים בנושא ניהול אישי