טפסים שימושיים - כל הטפסים באזור אחד

?
השאלות החשובות
דברו איתנו
פרטי הפנייה

טופס יצירת קשר

אנא מלאו הפרטים הבאים ונשמח לסייע

בקשת הצטרפות לקופת גמל

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו.

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות שבניהולנו -קופת גמל

טופס להעברת קופת הגמל שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה.

בקשת העברה בין מסלולי קופה-קופת גמל

טופס העברה בין מסלולים באותה קופה

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

טופס להעברת הוראת משיכה
בנוסף לטופס יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

בקשה למשיכה כספים מקופת גמל לתגמולים-כספים נמוכים

טופס להעברת הוראת משיכה.

בקשה להעברת כספים בקופת גמל -עמית שיתופי

עמית שיתופי

בקשת העברה בין מסלולי הקופה -קרן השתלמות.

טופס להעברה בין מסלולים שונים באותה קופה.

נספח בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

תשלום למטרת השתלמות

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

טופס להעברת הוראת משיכה.
בנוסף לטופס יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא, מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות בניהולנו-קרן השתלמות

טופס להעברת קרן ההשתלמות שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה .

שינוי/מינוי מוטבים -קופת גמל /קרן השתלמות

עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז.

בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל /קרן השתלמות

איחוד קופות

ייפוי כח למסירת מידע

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לקבלת מידע בלבד על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

ייפוי כח למסירת מידע וביצוע פעולות

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות וקבלת מידע על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

משיכת כספי נפטר ע"י נהנים /יורשים

באמצעות טופס זה ניתן להעביר הוראת נהנים/יורשים בדין חשבון על שם עמית שנפטר.

טופס הצהרה-עמית ללא שאירים

באמצעות טופס זה על העמית להצהיר כי לא קיימים ברשותו שאירים.

הרשאה לחיוב חשבון עבור החזר הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות / קרן פנסיה

יש לפתוח הרשאה בחשבונך ממנו יבוצע החזר ההלוואה, יש להעביר הרשאה זו חתומה על ידי הבנק.

הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קופת הגמל או קרן ההשתלמות .

שינוי/ביטול הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות לשנות או לבטל הפקדות חודשיות לחשבון קופת הגמל או קרן ההשתלמות .

הקמת ועדכון פרטי מעסיק

עדכון פרטי מעסיקך בקופה אשר עתיד לבצע הפרשות לחשבונך.

בקשה להחזר כספים בגין הפקדות מעסיק

טופס אשר מקנה למעסיק אפשרות לקבל את הפקדותיו לקופת העובד חזרה בגין אי זכאות העובד לקבלת סכומים אלה.

טופס בקשת העברה -קופה מרכזית לפיצויים

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופות מרכזיות לפיצויים שבניהולנו .

בחירת מדיניות השקעה בקופה מרכזית רבת מסלולים- מיטב דש פיצויים

נספח א' נלווה לטופס ההצטרפות -במידה והינך מעוניין להצטרף לאחת מקופות הפיצויים המרכזיות רבות המסלולים שבניהולנו ,יש למלא מדיניות השקעה רצויה.

בקשת העברה בין מסלולים בקופה מרכזית לפיצויים

טופס להעברה בין מסלולים שונים באותה קופת פיצויים מרכזית.

הצהרה בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים (ח.ק 12)

באמצעות טופס זה המעסיק רשאי לבצע משיכה מקופת הפיצויים המרכזית לטובת עובדיו.

בנוסף לטופס זה יש להעביר טופס 161 (סיום יחסי עובד מעביד)+ צילום ת.ז של העובד +צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון.

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.

הצהרת בריאות

כחלק מתהליך ההצטרפות עלייך למלא הצהרת בריאות.

בקשת העברה מקרן פנסיה אחרת לקרן הפנסיה שבניהולנו

טופס להעברת קרן הפנסיה שלך לניהולנו.

בקשה לשינוי מסלול ביטוח בקרן הפנסיה המקיפה

טופס בקשה לשינוי מסלול ביטוח בקרן.

טופס העברה פנימית של כספים בין מסלולים בקרן הפנסיה

טופס בקשה לשינוי מסלול באותה קרן פנסיה שברשותך.

הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קרן הפנסיה.

בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה

טופס להעברת הוראת משיכה
בנוסף יש להעביר צילום ת.ז +צילום שיק או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז, שם מלא, מס' חשבון וחתימה וחותמת הבנק.

טופס העברת בעלות

טופס שיש להעביר כאשר ישנו שינוי במעסיק המפריש עבורך את הכספים לקרן הפנסיה.

טופס הקמת מעסיק

טופס שעל המעסיק למלא ברגע צירוף עובדיו לקרן ברירת מחדל.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

הנחיות למילוי תביעת פנסית נכות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

בקשה לאישור תשלום נכות מקרן הפנסיה.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

נספח לטופס בקשה לתשלום נכות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

מידע והצהרת הניזוק לשיפוי הקרן.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

כתב ויתור סודיות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

הוראה בלתי חוזרת להחזרת כספים.

הגשת תביעה לפנסיית זקנה

הנחיות לטיפול בתביעת זקנה.

הגשת תביעה לפנסיית זקנה

בקשת תשלום פנסיית זקנה.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

הנחיות לטיפול בתביעת שאירים.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

תביעה לתשלום פנסיית שאירים מקרן הפנסיה.

טופס הצהרה- עמית ללא שאירים

קרן פנסיה

בקשת הצטרפות והעברה לקופת מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

קרן פנסיה

ערעור על החלטת רופא הקרן וועדה רפואית

ערעור על החלטת רופא הקרן וועדה רפואית

טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה

חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז

בקשה להעברת כספים לקרן פנסיה

עמית שכיר /עמית עצמאי

תביעה לתשלום פנסיית שאירים מקרן הפנסיה-פנסיה מקיפה

בקשה להעברת כספים בקרנות פנסיה בהן העמית אינו מפקיד

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

הוראה בלתי חוזרת להחזרת כספים.

בקשה לקבלת הלוואה מקופת גמל / קרן השתלמות / קרן פנסיה .

דרך החזר שפיצר
הסכם הלוואה בו עלייך למלא פרטים אישיים ותנאי הלוואה נדרשים.
בנוסף להסכם יש להעביר צילום ת.ז מעודכן, צילום המחאה או אישור ניהול חשבון.

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים-פרטני

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים-פרטני

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים -רבים

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח
במסגרת הצטרפות לרבים לקופת הגמל.

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל /קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

נלווה להסכם ההצטרפות בו יש למלא פרטים אישיים

נספח להסכם הצטרפות לקרן השתלמות בניהול אישי

נלווה להסכם ההצטרפות בו יש למלא פרטים אישיים.

הסכם הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי.

הסכם הצטרפות לקופת גמל בניהול אישי

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופה בניהול אישי.

נספח ט-2 להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה-ניהול אישי

IRA

בקשת העברה מקופה מרכזית אחרת לקופה בניהולנו

טופס להעברת קופתך לקופה בניהול אישי.

בקשה להעברת כספים-קופת גמל /קרן השתלמות בניהול אישי

עמית-עצמאי או עמית-שכיר

בקשת הצטרפות לקופת מיטב דש גמל להשקעה

קופת מיטב דש גמל להשקעה

בקשת העברה בין מסלולים -קופת גמל להשקעה

הוראה לחיוב חשבון -קופת גמל להשקעה

טופס הוראת קבע -מיטב דש גמל להשקעה

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון - גמל להשקעה

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה

טופס להעברת הוראת משיכה -יש לצרף צילום ת.ז +צ'ק /אישור קיום ניהול חשבון

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה -קטין.

יש לצרף ת.ז של 2 ההורים +ספחים.

דוח פיצול לקופות במעמד עצמאי

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה -חיסכון לכל ילד

העברת כספים בין המסלולים השונים -בקופת גמל חסכון לילד

בקשה להעברת הכספים מקופה אחרת- חיסכון לכל ילד

בין חברות שונות

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד

קופת גמל

הודעה על עזיבת מקום עבודה

שינוי מעסיק -יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטים

הסכם פטקא

דיווח מס לאזרחי ותושבי אר"הב -עצמאיים