בקשת הצטרפות לקופת גמל

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו

ימי העסקים הינם ימי השבוע בהם מתקיים מסחר בארץ ויסתיימו בשעה 18:30, טפסים אשר לא יתקבלו במועדים אלו יטופלו ביום העסקים העוקב נא הקפידו למלא את הטפסים כהלכה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים שכן אי מילוי כל הפרטים הנדרשים עשויים לעכב את הטיפול בבקשה

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת משיכה מקופת גמל - טופס דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

 

התחל כאן >

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

בקשה למשיכת סכומים נמוכים מקופת גמל - תקנת 8000

טופס להעברת הוראת משיכה - תקנת 8000.

בקשת העברה בין מסלולי קופה - קופת גמל

קיים תהליך דיגיטלי

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות שבניהולנו -קופת גמל

טופס להעברת קופת הגמל שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה.

בקשה להעברת כספים בקופת גמל -עמית שיתופי

עמית שיתופי

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת משיכה מקרן השתלמות - דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

התחל כאן >

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

נספח בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

תשלום למטרת השתלמות

בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות.

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות - דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

התחל כאן >

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות בניהולנו-קרן השתלמות

טופס להעברת קרן ההשתלמות שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה .

טופס הצטרפות לקרן השתלמות - בנק ישראל

בקשת הצטרפות- עובדי בנק ישראל

בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל /קרן השתלמות

איחוד קופות

שינוי/מינוי מוטבים -קופת גמל /קרן השתלמות

עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז.

משיכת כספי נפטר ע"י נהנים /יורשים

באמצעות טופס זה ניתן להעביר הוראת נהנים/יורשים בדין חשבון על שם עמית שנפטר.

הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קופת הגמל או קרן ההשתלמות .

בקשה להחזר כספים בגין הפקדות מעסיק

טופס אשר מקנה למעסיק אפשרות לקבל את הפקדותיו לקופת העובד חזרה בגין אי זכאות העובד לקבלת סכומים אלה.

ייפוי כח למסירת מידע

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לקבלת מידע בלבד על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

ייפוי כח למסירת מידע וביצוע פעולות

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות וקבלת מידע על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

טופס עדכון פרטים אישיים -לקוח פרטי

שינוי כתובת ,פרטים אישיים

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל בניהול אישי

ניהול אישי- ira

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל /קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

נלווה להסכם ההצטרפות בו יש למלא פרטים אישיים

נספח להסכם הצטרפות לקרן השתלמות בניהול אישי

ניהול אישי -ira

נספח ט-2 להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה-ניהול אישי

IRA

בקשת העברה מקופה אחרת לקופת גמל/קרן השתלמות

טופס להעברת קופתך לקופה בניהול אישי.

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל/קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

ira - ניהול אישי

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופות מרכזיות לפיצויים שבניהולנו .

בחירת מדיניות השקעה בקופה מרכזית רבת מסלולים- מיטב דש פיצויים

נספח א' נלווה לטופס ההצטרפות -במידה והינך מעוניין להצטרף לאחת מקופות הפיצויים המרכזיות רבות המסלולים שבניהולנו ,יש למלא מדיניות השקעה רצויה.

בקשת העברה בין מסלולים בקופה מרכזית לפיצויים

טופס להעברה בין מסלולים שונים באותה קופת פיצויים מרכזית.

טופס בקשת העברה -קופה מרכזית לפיצויים

בין חברות

הצהרה בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים (ח.ק 12)

באמצעות טופס זה המעסיק רשאי לבצע משיכה מקופת הפיצויים המרכזית לטובת עובדיו.

בנוסף לטופס זה יש להעביר טופס 161 (סיום יחסי עובד מעביד)+ צילום ת.ז של העובד +צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון.

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש- מקיפה

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.

המשך כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה מקיפה

הבטחת זכויות

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש -כללית

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.

בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת משיכה מקרן פנסיה - דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

התחל כאן >

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

טופס העברה פנימית של כספים בין מסלולים בקרן הפנסיה

טופס בקשה לשינוי מסלול באותה קרן פנסיה שברשותך.

בקשת העברה מקרן פנסיה אחרת לקרן הפנסיה שבניהולנו

טופס להעברת חשבון פנסיה לניהולה של מיטב דש - בעת מילוי הטופס תתבקש/י לבחור את מסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים. רכיב הפיצויים יועבר למסלול ברירת המחדל.

הרשאה לחיוב חשבון -הו"ק לזיכוי קרן פנסיה

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קרן הפנסיה.

בקשה לשינוי / ביטול הרשאה לחיוב חשבון בקרן הפנסיה

טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה

חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז

הצהרת בריאות

כחלק מתהליך ההצטרפות עלייך למלא הצהרת בריאות.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

כתב ויתור סודיות.

טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה

קיים תהליך דיגיטלי
טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן הפנסיה - טופס דיגיטלי

 

התחל כאן >

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

ערעור על החלטת רופא הקרן וועדה רפואית

קרנות פנסיה

הגשת תביעה לפנסיית נכות

מידע והצהרת הניזוק לשיפוי הקרן.

טופס הקמת מעסיק

טופס שעל המעסיק למלא ברגע צירוף עובדיו לקרן ברירת מחדל.

טופס העברת בעלות

טופס שיש להעביר כאשר ישנו שינוי במעסיק המפריש עבורך את הכספים לקרן הפנסיה.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

הנחיות למילוי תביעת פנסית נכות.

תביעת המשך לתשלום פנסיית נכות

תשלום נכות מקרן הפנסיה

מעקב אחרי תביעת פנסיית נכות

מסמך הנחיות + טופס

הגשת תביעה לפנסיית נכות

בקשה לאישור תשלום נכות מקרן הפנסיה.

הגשת תביעה לפנסיית נכות

נספח לטופס בקשה לתשלום נכות.

אישור מעסיק על תקופת העסקה

.במקרה של תביעת נכות

הגשת תביעה לפנסיית זקנה

הנחיות לטיפול בתביעת זקנה.

הגשת תביעה לפנסיית זקנה

בקשת תשלום פנסיית זקנה.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים

הנחיות לטיפול בתביעת שאירים.

הגשת תביעה לפנסיית שאירים - כתב ויתור סודיות רפואית.

תביעת פנסיה שאירים.

תביעה לתשלום פנסיית שאירים מקרן הפנסיה- פנסיה מקיפה.

.הגשת תביעה לפנסיית שאירים

תביעה לתשלום פנסיית שאירים מקרן הפנסיה-פנסיה כללית

הגשת תביעה לפנסיית שאירים.

בקשת הצטרפות והעברה לקופת מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

קרן פנסיה

הודעה על עזיבת מקום עבודה

שינוי מעסיק -יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטים

משיכת כספים מקופת גמל להשקעה

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

טופס פרטי אפוטרופוס/מיופה כח קופת גמל להשקעה

הטופס מיועד למינוי אפוטרופוס/מיופה כח/רישום הורי קטין בקופ"ג להשקעה.
במקרה של קטין-יש לצרף ת.ז של 2 ההורים +ספחים.

בקשת העברה בין מסלולים - קופת גמל להשקעה

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת העברה בין מסלולים - קופת גמל להשקעה - דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

התחל כאן >

הוראה לחיוב חשבון -קופת גמל להשקעה

טופס הוראת קבע -מיטב דש גמל להשקעה

טופס הצהרת עמית עצמאי לפי צו איסור הלבנת הון

נדרש בהצטרפות עמית במעמד עצמאי בלבד.

הסכם פטקא

דיווח מס לאזרחי ותושבי אר"הב -עצמאיים

w9 - דיווח מס אזרח ארה"ב

יש לוודא גרסת קובץ מול אתרי רשות המיסים האמריקאים.

עמיתי קרנות השתלמות עצמאיים.

דוח פיצול לקופות במעמד עצמאי

גמל השתלמות ופנסיה.

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד

קופת גמל

בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה -חיסכון לכל ילד

העברת כספים בין המסלולים השונים -בקופת גמל חסכון לילד

בקשה להעברת הכספים מקופה אחרת- חיסכון לכל ילד

בין חברות שונות

טופס תביעה לאובדן כושר עבודה

א.כ.ע ,נכות מתאונה ונכות מוחלטת בפוליסת ביטוח חיים

טופס תביעה במקרה פטירה

הודעה על מקרה פטירה על פי פוליסה לביטוח חיים

ייפוי כח ועדכון אפוטרופוס

גמל להשקעה /חיסכון לכל ילד

בחירת בן זוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

בחירת בן זוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח (נספח ב1)

סוכן ביטוח

הרשאה מתמשכת לבעל רשיון (נספח ב2)

בעל רישיון

טופס הצהרת בעל פוליסה /מבוטח /עמית

crs הצהרת

תקן אחיד לאיסוף ודיווח מידע אודות חשבונות פיננסים

בקשה לקבלת הלוואה

שיטת שפיצר

הוראה לחיוב חשבון עו"ש להחזר הלוואה

קופת גמל/קרן השתלמות/קרן פנסיה

הצהרת עמית על התחלת עבודה אצל מעסיק חדש

שמירה על שיעור כיסוי ביטוחי בהעברת קרן פנסיה מקיפה פעילה

טופס זה יועבר בצירוף טופס בקשת העברה בלבד

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים

בקשת הצטרפות לפרוגמל מנהלים -ללא מספר סוכן

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח

טופס הצעה - בקשת הצטרפות לפוליסת ביטוח