בקשת הצטרפות לקופת גמל

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקופות הגמל שבניהולנו

ימי העסקים הינם ימי השבוע בהם מתקיים מסחר בארץ ויסתיימו בשעה 18:30, טפסים אשר לא יתקבלו במועדים אלו יטופלו ביום העסקים העוקב נא הקפידו למלא את הטפסים כהלכה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים שכן אי מילוי כל הפרטים הנדרשים עשויים לעכב את הטיפול בבקשה

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת משיכה מקופת גמל - טופס דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

 

התחל כאן >

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

בקשה למשיכת סכומים נמוכים מקופת גמל - תקנת 8000

טופס להעברת הוראת משיכה - תקנת 8000.

בקשת העברה בין מסלולי קופה - קופת גמל

קיים תהליך דיגיטלי

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות שבניהולנו -קופת גמל

טופס להעברת קופת הגמל שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה.

בקשה להעברת כספים בקופת גמל -עמית שיתופי

עמית שיתופי

בקשת הצטרפות לקרן השתלמות

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לאחת מקרנות ההשתלמות שבניהולנו.

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת משיכה מקרן השתלמות - דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

התחל כאן >

להורדת טופס להדפסה:
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק.

נספח בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

תשלום למטרת השתלמות

בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות.

קיים תהליך דיגיטלי
בקשת העברה בין מסלולי הקופה - קרן השתלמות - דיגיטלי

לטופס דיגיטלי מהיר וחכם לחצו כאן

התחל כאן >

בקשת העברה מקופה אחרת לקופות בניהולנו-קרן השתלמות

טופס להעברת קרן ההשתלמות שלך לניהולנו,או העברה בין קופות החברה .

טופס הצטרפות לקרן השתלמות - בנק ישראל

בקשת הצטרפות- עובדי בנק ישראל

בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל /קרן השתלמות

איחוד קופות

שינוי/מינוי מוטבים -קופת גמל /קרן השתלמות

עדכון מוטבים או שינוי מוטבים קיימים בחשבון .
חובה להעביר טופס מקורי בצירוף צילום ת.ז.

משיכת כספי נפטר ע"י נהנים /יורשים

באמצעות טופס זה ניתן להעביר הוראת נהנים/יורשים בדין חשבון על שם עמית שנפטר.

הרשאה לחיוב חשבון

טופס אשר מקנה לך את האפשרות להעביר הפקדות חודשיות לחשבון קופת הגמל או קרן ההשתלמות .

בקשה להחזר כספים בגין הפקדות מעסיק

טופס אשר מקנה למעסיק אפשרות לקבל את הפקדותיו לקופת העובד חזרה בגין אי זכאות העובד לקבלת סכומים אלה.

ייפוי כח למסירת מידע

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לקבלת מידע בלבד על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

ייפוי כח למסירת מידע וביצוע פעולות

באמצעות טופס יכול הלקוח לייפות את כוחו של צד ג' לביצוע פעולות וקבלת מידע על המוצרים הפנסיונים המנוהלים במיטב דש.

טופס עדכון פרטים אישיים -לקוח פרטי

שינוי כתובת ,פרטים אישיים

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל בניהול אישי

ניהול אישי- ira

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל /קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

נלווה להסכם ההצטרפות בו יש למלא פרטים אישיים

נספח להסכם הצטרפות לקרן השתלמות בניהול אישי

ניהול אישי -ira

נספח ט-2 להסכם ותנאים לפתיחת חשבון אצל חבר הבורסה-ניהול אישי

IRA

בקשת העברה מקופה אחרת לקופת גמל/קרן השתלמות

טופס להעברת קופתך לקופה בניהול אישי.

נספח להסכם הצטרפות לקופת גמל/קופה מרכזית לפיצויים בניהול אישי

ira - ניהול אישי

בקשת הצטרפות לקופה מרכזית לפיצויים

באמצעות טופס זה ניתן להצטרף לקופות מרכזיות לפיצויים שבניהולנו .

בחירת מדיניות השקעה בקופה מרכזית רבת מסלולים- מיטב דש פיצויים

נספח א' נלווה לטופס ההצטרפות -במידה והינך מעוניין להצטרף לאחת מקופות הפיצויים המרכזיות רבות המסלולים שבניהולנו ,יש למלא מדיניות השקעה רצויה.

בקשת העברה בין מסלולים בקופה מרכזית לפיצויים

טופס להעברה בין מסלולים שונים באותה קופת פיצויים מרכזית.

טופס בקשת העברה -קופה מרכזית לפיצויים

בין חברות

הצהרה בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים (ח.ק 12)

באמצעות טופס זה המעסיק רשאי לבצע משיכה מקופת הפיצויים המרכזית לטובת עובדיו.

בנוסף לטופס זה יש להעביר טופס 161 (סיום יחסי עובד מעביד)+ צילום ת.ז של העובד +צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון.

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב דש- מקיפה

באמצעות טופס זה תוכל/י להצטרף לקרן הפנסיה שבניהולנו.
יש לצרף צילום ת.ז.

בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופות גמל איגוד תגמולים

קופות איילון