בעלי השליטה במיטב דש גמל ופנסיה

בעלי מניות עיקריים ובעלי שליטה: החברה הינה בבעלות מלאה של דש בית השקעות בע"מ, המוחזקת במישרין ובעקיפין על ידי מיטב דש השקעות בע"מ, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב והנשלטת על ידי קבוצת בר"מ בע"מ (אשר בעלי השליטה הסופיים בה הם מר אלי ברקת, מר ניר ברקת ומר יובל רכבי) ומר צבי סטפק.

.