ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים והליך בירור זכאות וביצוע משיכת כספי קופות גמל באמצעות מוטבים/יורשים

ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים ומוטבים
במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני, הקים אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ממשק אינטרנט מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים.

מנוע לחיפוש חשבונות אבודים


ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים בקופות גמל, לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו,               
לאתר חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.
החברה מעבירה את המידע לממשק המרכזי של משרד האוצר אחת לחודש.

הסרת מידע מהממשק –
עמית אשר אינו מעוניין כי מידע אודות חשבונותיו יוצג בממשק מוזמן להגיש :טופס בקשה להסרה מהממשק

ולהעבירו למייל: Gemel@MeitavDash.co.il
נבקש להבהיר כי הפרטים יוסרו מן הממשק בתוך שבועיים מיום קבלת הבקשה בחברה או במועד העברת המידע על ידי החברה לממשק, לפי המאוחר מבניהם.
לבירורים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות, לטלפון 3366*