מידעים ודוחות - מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

חברה מנהלת:

לדוחות דיווחים והודעות לחצו כאן.

למידע על בעלי השליטה לחצו כאן.

לתרשים אחזקות וצדדים קשורים לחצו כאן.

למדיניות תגמול של נושאי משרה לחצו כאן.

לקריאת הצהרה על מדיניות השקעה לחצו כאן.

 למידע על משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר לחצו כאן

למידע על משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה לחצו כאן.

למידע על משיכת כספים מחשבונות עם יתרה נמוכה לחצו כאן.

למסמך עקרונות העברת זכויות עמיתים ומכירת נכסים שלא במזומן לחצו כאן.

למסמך קווים מנחים ואמות מידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי לחצו כאן.

למדיניות הצבעה על אספות כלליות לחצו כאן .

לתכנית הפרדה מבנית - השתתפות בהסדרי חוב לחצו כאן.

למידע על איסוף מידע סטטיטסטי לחצו כאן

לקריאה על פוליסת ביטוח אחריות מקצועית- פוליסה בסיסית, לחצו כאן.

לצפייה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לחצו כאן

 

להטבות מס לשנת 2019 לחצו כאן.

הליך תחרותי לבחירת ספקי ברוקראז' -2017 

מסמך מדיניות טיפול בחובות בעייתיים

 

קופות גמל:

למידע ודוחות על קופות הגמל לחצו כאן.

למידע ודוחות על קופות גמל לפיצויים לחצו כאן.

לתקנונים של קופות הגמל לחצו כאן

לרשימה מלאה של מסלולי ההשקעה בקופת הגמל - מיטב דש, לחצו כאן 

טפסים לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

 

קרנות השתלמות:

למידע ודוחות על קרנות ההשתלמות לחצו כאן

תקרת הפקדה לקרן ההשתלמות

לתקנונים של קרנות ההשתלמות, לחצו כאן

לרשימה מלאה של מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות - מיטב דש, לחצו כאן

טפסים לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

 

קרנות פנסיה:

למידע ודוחות על קרנות הפנסיה לחצו כאן

לתקנונים של קרנות הפנסיה לחצו כאן

לרשימה מלאה של מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה - מיטב דש, לחצו כאן

למידע נוסף לגבי מסלולי השקעה של מיטב דש, לחצו כאן

למידע נוסף לגבי מסלולי ביטוח של מיטב דש, לחצו כאן

למערכת כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות הציבור לחצו כאן

למידע על קרן פנסיה ברירת מחדל