דירקטוריון חברת הגמל והפנסיה

חברי הדירקטוריון:

דירקטוריון החברה מתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך השנה.

• רונן טוב - יו"ר
בארי טאף - דח"צ
• 
אילן ארצי - דח"צ
דורון שחר - דח"צ
שחר דרוקר
שלומי כהן
משה בנבנישתי


חברי וועדת ביקורת:

הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה על פי חוק.


• בארי טאף - דח"צ - יו"ר
• אילן ארצי - דח"צ
• דורון שחר - דח"צ

 

חברי וועדת השקעות:

וועדת ההשקעות מתכנסת לפי הצורך ולפחות אחת לשבועיים, כקבוע בחוק.


• דוד גרנות - נח"צ - יו"ר
• בארי טאף - דח"צ
• אילן ארצי - דח"צ
• צבי סטפק - חבר ועדת השקעות
• דורון שחר - דח"צ

 

 


חברי וועדת ניהול סיכונים:

הוועדה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה.


• דורון שחר - דח"צ - יו"ר
• רונן טוב - יו"ר הדירקטוריון
• שחר דרוקר - דירקטור