דירקטוריון חברת הגמל והפנסיה

חברי הדירקטוריון :
דירקטוריון החברה מתכנס לפחות שמונה פעמים במהלך השנה.

• רונן טוב - יו"ר
• בארי טאף - דח"צ
• גיל גרשלר - דח"צ
• שחר דרוקר
• שלומי כהן
• משה בנבנישתי


חברי וועדת ביקורת:
הוועדה מתכנסת לפחות שש פעמים בשנה על פי חוק.


• בארי טאף - דח"צ - יו"ר
• גיל גרשלר - דח"צ


חברי וועדת השקעות:
וועדת ההשקעות מתכנסת לפי הצורך ולפחות אחת לשבועיים, כקבוע בחוק.


• גיל גרשלר - דח"צ - יו"ר
• בארי טאף - דח"צ
• אילן ארצי - נח"צ
• צבי סטפק - חבר ועדת השקעות