מיטב דש מרכזית לפנסיה תקציבית

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מספר קופה: 9491

 • מידע נוסף
 • 0.15%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 03/09/2015מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.14%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.09%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 8.88%תשואה מתחילת השנה *
 • 1.74%תשואה שנה שעברה****
 • 8.88%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***25,918

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2021-12/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/12/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד