מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין".

מספר קופה: 874

 • מידע נוסף
 • 0.56%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.57%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 21/09/2003מועד הקמת הקופה
 • 0.24%ממוצע עמלות בשנה קודמת
 • 0.15%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • -2.93%תשואה מתחילת השנה *
 • 10.3%תשואה שנה שעברה****
 • 2.23%תשואה 12 חודשים**
 • 3.11%תשואה ממוצעת 3 שנים אחורה
 • 2.68%תשואה ממוצעת 5 שנים אחורה

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***3,581,452

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד מאי, 2020 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 06/2019-05/2020).

*** התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/05/2020.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2019

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2019