מיטב דש גמל מסלול כהלכה

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

מספר קופה: 767

 • מידע נוסף
 • 0.54%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.61%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 25/12/2001מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.08%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 12.36%תשואה מתחילת השנה *
 • 2.28%תשואה שנה שעברה****
 • 12.36%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***174,107

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2021-12/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/12/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד