מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מדיניות השקעה

מספר קופה: 529

  • מידע נוסף
  • 0.45%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 01/01/1992מועד הקמת הקופה
  • 0%ממוצע עמלות בשנה קודמת
  • 0%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • --תשואה מתחילת השנה *
  • --תשואה שנה שעברה****
  • --תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***22,593

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אפריל, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 05/2020-04/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/04/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד