מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

מדיניות השקעה

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 1692

 • מידע נוסף
 • 0.41%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.29%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 17/12/2015מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.13%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.08%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 8.06%תשואה מתחילת השנה *
 • 2.57%תשואה שנה שעברה****
 • 8.06%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***62,265

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2021-12/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/12/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד