מיטב דש גמל פאסיבי מנייתי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 1689

 • מידע נוסף
 • 0.33%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.24%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 17/12/2015מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.23%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.16%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 22.28%תשואה מתחילת השנה *
 • 4.36%תשואה שנה שעברה****
 • 22.28%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***57,887

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2021-12/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/12/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד