מיטב דש גמל מסלול אגח ממשלתי

מדיניות השקעה

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

מספר קופה: 1386

  • מידע נוסף
  • 0.48%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0.04%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 30/10/2008מועד הקמת הקופה
  • 0.07%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
  • 0%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 1.34%תשואה מתחילת השנה *
  • 1.45%תשואה שנה שעברה****
  • 1.91%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***99,725

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יוני, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 07/2020-06/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/06/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד