מיטב דש פיצויים מסלול סלע

מדיניות השקעה

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

מספר קופה: 1276

 • מידע נוסף
 • 0.65%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 01/12/2007מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.07%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.02%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 4.23%תשואה מתחילת השנה *
 • 1.81%תשואה שנה שעברה****
 • 5.82%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***31,986

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוגוסט, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 09/2020-08/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/08/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד