מיטב דש פיצויים מסלול סלע

מדיניות השקעה

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

מספר קופה: 1276

  • מידע נוסף
  • 0.65%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 01/12/2007מועד הקמת הקופה
  • 0.07%ממוצע עמלות בשנה קודמת
  • 0.02%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 1.93%תשואה מתחילת השנה *
  • 1.81%תשואה שנה שעברה****
  • 5.89%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***32,576

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אפריל, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 05/2020-04/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/04/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד