מיטב דש פיצויים מסלול אגח ללא מניות

מדיניות השקעה

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד

מספר קופה: 1107

  • מידע נוסף
  • 0.76%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 01/12/1994מועד הקמת הקופה
  • 0.1%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
  • 0.03%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 2.85%תשואה מתחילת השנה *
  • 1.04%תשואה שנה שעברה****
  • 5.28%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***56,897

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יוני, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 07/2020-06/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/06/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד