מיטב דש גמל מסלול בין 50 ל-60

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מספר קופה: 103

  • מידע נוסף
  • 0.58%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0.67%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 29/03/1961מועד הקמת הקופה
  • 0.23%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
  • 0.16%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 9%תשואה מתחילת השנה *
  • 5.81%תשואה שנה שעברה****
  • 21.5%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***7,664,028

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יוני, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 07/2020-06/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/06/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד