מיטב דש גמל מסלול בין 50 ל-60

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

מספר קופה: 103

 • מידע נוסף
 • 0.58%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0.67%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 29/03/1961מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.23%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.16%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 15.9%תשואה מתחילת השנה *
 • 5.81%תשואה שנה שעברה****
 • 15.9%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***9,495,359

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד דצמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 01/2021-12/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/12/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד