משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה

 

 

משיכת כספים מחשבונות עם יתרת צבירה נמוכה
החל מתאריך 01.01.2016 נכנסה לתוקפה תקנה שנועדה לאפשר לחוסכים במדינת ישראל אשר יתרת חשבונם בקופת גמל נמוכה מ-8,000 ₪, למשוך את הכספים שנצברו ללא תשלום מס.

חוסך אשר יותיר את כספיו בקופת הגמל ימשיך ליהנות מתשואת הקופה כפי שזו תושג בחודשים ובשנים הבאות בהתאם לניהול השקעות הקופה.

מי זכאי למשוך כספים בהתאם לתקנה?
עמית שכיר או עצמאי אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
1.  יתרת כל החשבונות ביום 31.12.2015 בקופת גמל לתגמולים אחת נמוכה מ-8,000 ש"ח.
2. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר 01.01.2014.
3.  לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים לאחר 01.01.2014 .

אילו כספים ניתן למשוך?
במידה והתקיימו כל התנאים הנ"ל, זכאי העמית למשוך את יתרת כספי התגמולים - חלק עובד וחלק מעביד.
במידה וקיימת בחשבון יתרת כספי פיצויים (חלק ג') והסתיימו יחסי עובד-מעביד, יהיה רשאי העמית למשוך כספים אלו בכפוף להצגת טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור פקיד שומה.

ההוראה חלה על חשבונות במעמד שכיר ובמעמד עצמאי.
ההוראה אינה חלה על קרן השתלמות, קרן פנסיה מקיפה חדשה, קופה מרכזית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבונות בקופת גמל עם יתרה נמוכה?
 למשוך את הכסף בהליך מהיר ובפטור ממס.
חשוב לציין - במידה ונמשכו בעבר כספים, שעומדים כיום בקריטריון המזכה למשיכה מחשבונות עם יתרה נמוכה ונוכה בגינם מס, לא ניתן לקבל החזר מס בגינם.

ניתן לבצע משיכה באחת מהדרכים הבאות :

1. לפנות לאחד מסניפי בנק המזרחי בצירוף תעודת זהות+ צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו"ש

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להביא בנוסף טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור פקיד שומה ואישור שיחרור כספים מהמעסיק

2. להגיש את בקשת משיכה באמצעות האתר הדיגיטלי - עליך לגשת לחשבונך באתר עמיתים בלחיצה על הקישור הבא - (אתר עמיתים)

להסבר על אופן משיכה מהירה (לחץ כאן)

3. למלא טופס משיכה ייעודי (לטופס משיכה)  ולצרף אליו צילום ת.ז + צילום המחאה/אישור ניהול חשבון עו"ש.

במידה וברצונך למשוך כספי פיצויים יש להביא בנוסף טופס 161 (ניתן ע"י המעסיק) או אישור פקיד שומה ואישור שיחרור כספים מהמעסיק

טפסי משיכות יש לשלוח לכתובת מייל gemel-p@mtds.co.il או בפקס: .03-7903944 

  1. פניה טלפונית למוקד השירות של החברה בטלפון 3366 * (שלוחה 3) 

 

איחוד חשבונות בקופת גמל
במידה וקיימים חשבונות נוספים על שם העמית ניתן למזג את הכסף מחשבון בעל יתרה נמוכה לחשבון אחר.
לצורך כך יש להעביר בקשה לאיחוד חשבונות בקופת גמל.

לתשומת לב , ייתכן ופעולת איחוד הקופות תגרום לאי עמידה בתנאי זכאות למשיכת סכומים נמוכים ללא מס. יש לבדוק את היבטי המיסוי וכדאיות הפעולה עם בעל רשיון פנסיוני.