חוזר הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת.