תקנות הניוד


כללים חדשים בשוק החסכון הפנסיוני

 

ב-1 באוקטובר 2008 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) תשס"ח 2008 הלו הן "תקנות הניוד".

כניסתן לתוקף של "תקנות הניוד" כוללות שינויים משמעותיים הן באפשרויות החסכון והן באלמנטים טכניים.

 

נושא  המצב עד ספטמבר 2008 המצב החל מאוקטובר 2008
העברת כספים

מותר להעביר כספים בין מוצרים לאותה מטרה, בין קופות גמל, בין קרנות פנסיה, בין תכניות ביטוח מאותו סוג. 

מותר להעביר כספים בין כל המוצרים הפנסיונים הקצבתיים, בינם לבין עצמם

 

 

לקופת גמל משלמת קצבה (קרן פנסיה מקיפה וכללית) וקופת גמל שאינה משלמת קצבה (קופת גמל), ניתן
להעביר כספים מקרן פנסיה, מקופת גמל לתגמולים, מקופת גמל אישית לפיצויים, מביטוח מנהלים 
ומקרן השתלמות.

כמו כן,ניתן להמשיך ולהעביר כספים בין מוצרים מאותו סוג, מקופת גמל לתגמולים אחת לאחרת, מקופ"ג אישית
לפיצויים אחת לאחרת, מקופה מרכזית לפיצויים אחת לאחרת, מקרן השתלמות אחת לאחרת.

איסור העברת כספים

לא ניתן להעביר כספים מקופה אחת לאחרת אם: 

קיים עיקול על החשבון

 קיים שעבוד על החשבון

קיימת הלוואה

העמית התחיל לקבל קצבת זקנה

העמית ביקש לקבל קצבת נכות

העמית נפטר

הקופה המקבלת סגורה לקבל עמיתים חדשים 

כנ"ל 
מועדי העברה העברת כספי קופות גמל מתבצעת תוך 7 ימי עסקים.

העברת כספי קופות גמל תבוצע תוך 20 ימי עסקים.

 

והעברת כספי קרן פנסיה תבוצע תוך 30 ימי עסקים, מהמועד הקובע שהוא מועד ההפקדה הראשון לקופה המקבלת לגבי עמית שכיר שהופקדו לזכותו כספים בקופה המעבירה בחודש שקדם לחודש קבלת הבקשה (עמית פעיל)או מועד קבלת הבקשה להעברת כספים בקופה המקבלת (לגבי עמית לא פעיל). 

 

איחוד חשבונות  חל איסור מוחלט על איחוד חשבונות גם אם הם מופקדים באותו מוצר פנסיוני.  מותר לאחד חשבונות ובלבד שהוותק בחשבון המקבל לא גבוה מהוותק בחשבון המעביר, ובקרנות השתלמות רק אם הכספים בשני החשבונות נזילים ופטורים ממס. 
פיצול חשבונות  חל איסור מוחלט על פיצול חשבונות בקופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות.  מותר לפצל חשבון בקופת גמל לתגמולים אך לא בקרן השתלמות. 

 

 

(לאחר תשס"ח 2008 הלו הן "תקנות הניוד"):

תקנות הניוד מאפשרות לחוסך מעבר בין מוצרי חסכון פנסיוני שונים, כגון העברת קופות גמל וביטוח מנהלים.