כיצד להתמצא בדו"חות השנתיים של קופת הגמל וההשתלמות

מידי שנה, בסוף חודש מרץ, כל מי שברשותו קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה או כל תכנית ביטוח אחרת, מקבל את הדו"חות השנתיים לאותן קופות ו/או תוכניות ביטוח.

מעבר לעובדה שרבים ישמחו לגלות את גודל הרווחים שצברו חסכונותיכם בשנה שחלפה, יופיע בדו"חות השנתיים מידע רב, חיוני, שאסור לדלג עליו ללא שימת לב כאילו מדובר בפרסומת או נייר חסר חשיבות.

הדו"חות אמנם עמוסים במידע רב הערוך בהתאם להוראות משרד האוצר, אך אנסה למקד את תשומת הלב לסעיפים החשובים ולנקודות המעניינות, אלו שראוי שכל אדם יכירם ויבינם.

נתונים אישיים: יש לשים לב שהפרטים האישיים, כפי שנרשמו בדו"ח נכונים ועדכניים, ובכלל זה מספר תעודת זהות, כתובת, גיל, וותק החשבון והמועד הראשון בו ניתן למשוך כספים מן החשבון ללא תשלום מס.

פירוט הפקדות: יש לבחון אם כל ההפקדות שנעשו במהלך השנה אמנם נרשמו ומופיעים בדו"ח. במידה ומדובר בחשבון שכיר, יש לשים לב שכל ההפרשות כפי שנעשו מידי חודש מתלוש המשכורת, אמנם נרשמו בדו"ח במקביל להפקדות שאמור היה לבצע המעסיק.

דמי ניהול: הדו"ח השנתי כולל מידע על דמי הניהול כפי שנגבו מן החשבון במהלך השנה, בשקלים ובאחוזים. יש לשים לב ששיעור דמי הניהול כפי שנרשם בדו"ח, תואם את דמי הניהול שסוכמו עם החוסך.

תשואה ופירוט נכסים: זהו סעיף המשקף את הרווחים שהניבה הקופה בשנה שחלפה. מהדו"ח השנתי ניתן ללמוד לא רק על התשואה בקופת הגמל, אלא גם על מסלול ההשקעה ורמת הסיכון של הקופה. לפיכך, ניתן לבחון התאמתה של הקופה לצרכיו של כל אחד ואחד מן החוסכים.
במסגרת מידע על פירוט נכסי הקופה ניתן ללמוד על שיעור החשיפה למניות ולאגרות חוב קונצרניות. אין כמובן במידע זה כדי לספק את הנדרש ללימוד רמת הסיכון אך זהו האזכור הראשון להפניית תשומת לב החוסך לסיכון.

מוטבים: במסגרת חלק ד' יצוין האם מינה העמית-החוסך מוטבים לחשבונו, משמע האם קבע מי יקבל את הכספים שצבר בחשבון במקרה של מוות. אין חובה לקבוע מוטבים, אולם אז יחולקו הכספים עפ"י צו הירושה. במידה והחוסך כן קבע מוטבים, אלו יחלקו בכספים שבחשבון לאחר מותו. במסגרת הדו"ח יובא לידי ביטוי המועד האחרון בו נקבעו המוטבים. אין הדו"ח כולל את שמות המוטבים, אלא רק את המועד האחרון בו נקבעו.
קבלת הדו"ח הינו מועד ראוי לרענן את הזיכרון ולוודא שמינוי המוטבים האחרון עדין רלוונטי או יש לעדכן במידה וחלו שינויים המחייבים שינוי ההוראה בנושא - למשל בעקבות נישואין, גירושין, הולדת ילדים וכדומה.

עדכון פרטים אישיים: היה וחל שיבוש באחד מהפרטים, היה וברצון החוסך לעדכן את הפרטים, יש לעשות שימוש בספח המצורף לדו"ח לשם עדכון הפרטים ולשלוח לחברה המנהלת את הקופה.

חדש! מדיניות השקעות צפויה:
לראשונה, צורפה לדו"ח השנתי הצהרה של הנהלת קופת הגמל על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2010, תוך מתן ביטוי לשיעורי ההשקעה באפיקים מרכזים דוגמת מניות, אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני. מידע זה מאפשר ללקוח לבחון את מידת הסיכון הטמונה בהשקעות של כספי החסכון הפנסיוני שלו.


חשוב! הדו"ח השנתי כולל מלל ופרטים רבים ומדובר בכספים אשר ישמשו את החוסך בגיל הפרישה. תשומת לב ותכנון נבון ישרת את החוסך בעתיד, ולכן יש לשים לב שלא לזרוק או לתייק ללא בחינה של הדו"ח.

 

עדיין לא קיבלת תשובה?
הסבר כיצד לקרוא את הדוחות השנתיים של קופות הגמל וההשתלמות ניתן לקבל כאן.