ההבדלים בין קרן פנסיה כללית לפנסיה מקיפה

השוואת קופות גמל-קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית:
בינואר 2008 תוקן חוק קופות הגמל (ראה חוק פנסיה חובה), כך שבוטלה החלוקה בין שני המסלולים ונקבע, כי המוצרים הפנסיונים יתחלקו לשני סוגים
קופת גמל לקצבה – קופת גמל המשלמת ישירות לחוסך קצבה או סכומים חד פעמיים כהיוון קצבה, כדוגמת קרן פנסיה מאפשרת לעמית, החוסך לקבל קצבה כל החיים.
קופת גמל לחסכון - קופת גמל שניתן לחסוך במסגרתה עד גיל הפרישה.

בעקבות תיקון החוק עולה חשיבותן של קרנות הפנסיה, שהינן קופות גמל לקצבה, שכן משמעותו העיקרית של התיקון היא, כאמור, ביטול החיסכון ההוני. כך למעשה, הפכו קופות הגמל לקצבה למוצר הפנסיוני המועדף וכמעט היחיד בשוק. קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה כללית הן קופות הגמל העיקריות  לקצבה. יש לציין, כי הן אינן מהוות תחרות כלשהיא אחת לשנייה, אלא משלימות כל אחת את חסרון האחרת. כך, שילובן מאפשר לחוסך למקסם את סכום הכסף שיקבל בגיל הפרישה, ולנצל כראוי את הטבות המס.

אופן ההפקדה וקצבת קרן פנסיה:
אופן ההפקדה ומרכיבי הביטוח הם הגורמים העיקריים המבדילים בין שני סוגי הקרנות. לקרן הפנסיה המקיפה מופקדים כספים באופן שוטף, והיא כוללת ביטוחים לעניין שארים ואובדן כושר עבודה, ואילו קרן הפנסיה הכללית, אינה כוללת ביטוחים כאלה, אך מאידך, מאפשרת הפקדת סכומים חד פעמיים של כסף, דבר שאינו אפשרי בקרן פנסיה מקיפה. הקצבה המתקבלת מקרן פנסיה מקיפה מוגבלת, הואיל וגם ההפקדה החודשית בה מוגבלת לסכום של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. לעומת זאת, קרן פנסיה כללית, מאפשרת הפקדת סכומים ללא כל מגבלה, וכך, נותנת מענה לבעלי שכר גבוה יותר, או לחוסכים שהצטרפו להסדר פנסיוני בגיל מבוגר יחסית ולכן מעוניינים להפקיד סכומים גבוהים בשנים שיעבדו עד פרישתם.
אדם הפורש מעבודתו לאחר עשרות שנים ושאינו נהנה מפנסיה, מקבל בסכום חד-פעמי ולא קצבתי (אם בכלל). עובדה זו, מחייבת אותו להתמודד עם ניהול כספו באופן שלא יאבד מערכו הריאלי. בעיה נוספת חשובה לא פחות, היא איך להתאים את רמת החיים לסכום שהתקבל ואיך לתכנן את השקעתו בהמשך באופן שיספיק עד ליום מותו. קרן הפנסיה הכללית מאפשרת לחוסך כזה להפקיד סכום חד-פעמי ובדרך זו לרכוש קצבה חודשית לכל החיים.

למידע נוסף לגבי מסלולי השקעה וביטוח בקרנות הפנסיה של מיטב דש, לחצו כאן.

למידע נוסף על אופן דיווח ותשלום דמי גמולים לקרן הפנסיה, לחצו כאן.

למידע על קרן פנסיה ברירת מחדל

השוואה בין מאפייני קרן פנסיה מקיפה לקרן פנסיה כללית

  קרן פנסיה מקיפה קרן פנסיה כללית 
אוכלוסיית חוסכים שכירים ועצמאיים 

שיעורי הפקדה

שכיר רשאי להפקיד עד 7%- תקבולי עובד

7.5%- תקבולי מעביד

8.33%- ע"ח פיצויים

אך לא יותר מ-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

_______________________________

עצמאי רשאי להפקיד עד 16% מן ההכנסה המזכה (17,400 ש"ח).

*הסכומים נכונים לשנת 2014

לשם ניצול הטבות מס כנ"ל ובנוסף כל סכום ללא הגבלה.
אופן ההפקדה  מידי חודש באופן שוטף במהלך שנות העבודה. באופן שוטף ומעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של החוסך. 
קצבת זקנה

 

משלמת קצבה חודשית החל מגיל הפרישה לכל החיים ובאפשרות העמית להקדים את קבלת הקצבה לגיל 60 שנה.

 

 

קצבת נכות 

משלמת קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה. 

אין כיסוי למקרה נכות/אובדן כושר עבודה. 

קצבת שארים

במקרה מות העמית משלמת קצבה חודשית לאלמן/ה לכל החיים ולילדים עד הגיעם לגיל 21 שנה.

במקרה מות הפנסיונר, משלמת קצבה לאלמנ/ה לכל החיים.

 

 

משלמת קצבת חודשית לשאריו של העמית רק במקרה והוא נפטר לאחר גיל הפרישה, בעודו פנסיונר.

 

 

 

השקעות  עד 30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות והיתרה בהשקעות חופשיות בשוק ההון. 100% מנכסי הקרן מושקעים בהשקעות חופשיות בשוק ההון.
דמי ניהול  עד 6% מההפקדה ועד 0.5% מיתרת הכספים ע"ש החוסך.

עד 1.05% מיתרת הכספים של החוסך. 

עד 4% מההפקדה.

הטבות מס  

 

שכיר זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 7% מן ההכנסה המזכה (זכאי ל-35% זיכוי במס).

עצמאי זכאי להטבות מס על הפקדות בשיעור 16% מן ההכנסה המזכה (בגין 11% זכאי לניכוי מס ובגין 5% זכאי לזיכוי מס).