מסלולי השקעה בקרנות הפנסיה שלנו.

במסגרת קרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש אשר הוקמה ב-1995, התווספו מסלולי השקעה מתמחים, וכן מסלולי השקעה תלוי גיל. מדיניות ההשקעות של כל אחד מהם מוגדרת מראש ובכך מאפשרת לכל חוסך לצבור כספים במסלול התואם לאופק החיסכון שלו, היקף הכספים שחסך, היקף הכספים שחסך, ההתפתחויות בשוק ההון וטעמיו באפשרות החוסך לצבור כספים במסלול אחד או במספר מסלולים ולהעביר כספים בין המסלולים על פי שיקול דעתו.

איילון מיטב פנסיה מקיפה כוללת את מסלולי ההשקעה הבאים:

מודל השקעות תלוי גיל (מסלולי ברירת מחדל)
מסלולי ההשקעה במסגרת המודל הם:
 איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה. 
מסלול שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50 - נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול; נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט עד %30 מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.

יצוין כי מסלול זה היווה מסלול ברירת מחדל ביחס לעמיתים שהצטרפו לקרן עובר ליום 2016.1.1 ואשר לא בחרו במסלול השקעה אחר. כספי עמיתים אלו יוסיפו להיות מנוהלים במסלול זה, גם אם גילם עולה על 50 ,וזאת כל עוד לא יבחרו במסלול השקעה אחר, לרבות במודל תלוי גיל.


איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60.
 מסלול שמדיניות ההשקעה זו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60 - נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול; נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט עד %30 מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.


איילון מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה.

מסלול שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 60 - נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט עד %30 מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להוראות הדין.


מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקרן, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקרן, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.
עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, אחת לחודש לאחר מועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.

איילון מיטב פנסיה מקיפה הלכה
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב פנסיה מקיפה אג"ח ללא מניות
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.
נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".


איילון מיטב פנסיה מקיפה מניות
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

איילון מיטב מקיפה פאסיבי- מדדי מניות
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".


איילון מיטב מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים]
יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".


מסלולי השקעה לפנסיונרים
מסלול איילון מיטב מקיפה בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".
מסלול איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004).

 


במקביל הרחבנו את אפשרויות ההשקעה באיילון מיטב קרן הפנסיה הכללית ובמסגרתה יפעלו המסלולים הבאים:

 

מודל השקעות תלוי גיל (מסלולי ברירת מחדל):
מסלולי ההשקעה במסגרת המודל הם:

 איילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה
 
איילון מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60
 
איילון מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה  

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול.
מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקרן, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקרן, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת.
עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, אחת לחודש לאחר מועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.
עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.
יצוין כי מסלול "מיטב דש כללית לבני 50 ומטה" היווה מסלול ברירת מחדל ביחס לעמיתים שהצטרפו לקרן עובר ליום 1.1.2016 לא בחרו במסלול השקעה אחר. כספי עמיתים אלו יוסיפו להיות מנוהלים במסלול זה, גם אם גילם עולה על 50, וזאת כל עוד לא יבחרו במסלול השקעה אחר, לרבות במודל תלוי גיל כמפורט בסעיף 1 זה.

איילון מיטב פנסיה כללית הלכה:
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

איילון מיטב כללית אג"ח עד 10% במניות:
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

איילון מיטב כללית מניות:
נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור החשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מסלול השקעה איילון מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה:
נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.


אנו ממשיכים לפתח מוצרים אשר יאפשרו לכל אדם בישראל למצוא אצלנו במיטב את המוצר המתאים לו ברמת הסיכון התואמת לו על מנת שימצא מענה לכל צרכיו הפנסיונים.

למידע נוסף, צרו עמנו קשר בלחיצה כאן
או התקשר 3366* שלוחה 3

 

למסלולי ביטוח בפנסיה לחץ כאן