אילון מיטב מקיפה לבני 50 ומטה

מדיניות השקעה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול; נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

מספר קופה: 2155

 • מידע נוסף
 • 0.09%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 1.8%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 11/09/2012מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.23%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.18%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 10.16%תשואה מתחילת השנה *
 • 7.88%תשואה שנה שעברה****
 • 21.52%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***9,583,925

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יולי, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 08/2020-07/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/07/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד