אילון מיטב פנסיה מקיפה מחקה מדד S&P500

מדיניות השקעה

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500. החשיפה תהיה בשיעור של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקעו במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט עד 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

מספר קופה: 13260

 • מידע נוסף
 • 0.02%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 1.17%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 22/11/2020מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.02%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 17.73%תשואה מתחילת השנה *
 • תשואה שנה שעברה****
 • 0%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***409,641

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד יולי, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 08/2020-07/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/07/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד