קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל

מדיניות השקעה

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

מספר קופה: 289

  • מידע נוסף
  • 0.29%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
  • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
  • 01/01/1968מועד הקמת הקופה
  • 0.1%ממוצע עמלות בשנה קודמת
  • 0.04%ממוצע עמלות בניהול חיצוני
  • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
  • 6.31%תשואה מתחילת השנה *
  • 5.25%תשואה שנה שעברה****
  • 19.16%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***160,539

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אפריל, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 05/2020-04/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 29/04/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד