מיטב דש השתלמות בניהול אישי

מדיניות השקעה

מספר קופה: 1487

 • מידע נוסף
 • 0.33%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • --דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 24/12/2009מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • --שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • --שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • --תשואה מתחילת השנה *
 • --תשואה שנה שעברה****
 • --תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***1,696,594

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד אוגוסט, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 09/2020-08/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 31/08/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד