מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500

מדיניות השקעה

נכסי המסלול, בשיעור יעקבו אחר מדד S&P 500, בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מספר קופה: 13245

 • מידע נוסף
 • 0.17%דמי ניהול ממוצעים מצבירה בשנה קודמת
 • 0%דמי ניהול ממוצעים מהפקדה משנה קודמת
 • 29/06/2020מועד הקמת הקופה
 • הוצאות ישירות
 • 0.07%שיעור הוצאות ניהול השקעות בשנה קודמת
 • 0.01%שיעור הוצאות לניהול חיצוני בשנה קודמת
 • תשואה נומינלית ברוטו ב-%
 • 22.38%תשואה מתחילת השנה *
 • תשואה שנה שעברה****
 • 22.94%תשואה 12 חודשים**

התפלגות נכסים ב-%

סה"כ נכסים (באלפי ש"ח)***656,221

הערות

*תשואה מתחילת השנה - תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד נובמבר, 2021 ב-%.

**תשואה 12 חודשים אחרונים - תשואה ממוצעת שנתית ב-% ב- 12 חודשים האחרונים (לתקופה 12/2020-11/2021).

***התפלגות הנכסים וסך הנכסים נכון לתאריך 30/11/2021.

****תשואה מצטברת שנה שעברה - תשואה ממוצעת שנתית של שנת 2020

דמי ניהול בשנה קודמת - דמי ניהול ממוצעים לשנת 2020

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד