קרן פאגאיה מבית מיטב דש

 

אשראי צרכני מבית מיטב דש

 

קרן פאגאיה מבית מיטב דש - משקיעה באשראי צרכני בארה"ב דרך רכישת הלוואות מפלטפורמות מקוונות. הקרן משתמשת במערכת חיתום, אשר מבצעת שימוש במודלים סטטיסטיים מתקדמים, הנמצאים בחזית הטכנולוגית בתחום למידת המכונה. מודלים אלו משתמשים במאגרי מידע של מיליוני הלוואות על מנת לזהות קורלציות בין היסטוריית האשראי של הלווה, לבין התזרים הצפוי מההלוואה. המודלים מאפשרים למצות את המידע הטמון בהיסטוריית האשראי של הלווה על מנת לזהות ולבחור לווים איכותיים.

 

 

המידע המפורט באתר מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותה של הקרן, אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ללא יותר מ-35 ניצעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד בקרן.