ביטוח משכנתאמי שנוטל משכנתא נדרש להמציא לבנק המלווה בטוחות מסוגים שונים, וביניהם פוליסות ביטוח:
1. ביטוח חיים למקרה מות הלווה, בגובה יתרת החוב לבנק
2. ביטוח מבנה הדירה

לאחר רכישתן, הפוליסות משועבדות לטובת הבנק המלווה, עד לסילוק חוב המשכנתא. ביטוח המשכנתא מתאים לדרישת הבנקים,
ומהווה בטוחה מתאימה. ניתן לרכוש כל אחת מהפוליסות )חיים, מבנה לדירה( בנפרד. בעת הרכישה אנו נטפל עבורך בביטול פוליסות ביטוח המשכנתא הקיימות (אם יש כאלה) למניעת כפל תשלום, ונאפשר את ביצוע שיעבוד הפוליסות כפי שהבנק דורש.


מה הפוליסה מכסה?

 

פוליסת מבנה לדירה למשכנתא
מכסה את מבנה הדירה כנגד הרס, שבר ושריפה וגם כנגד רעידות אדמה, ואת נזקי הצנרת. מכיוון שהדירה ממושכנת לבנק לצורך
המשכנתא, פגיעה מבוטחת משמעותית בדירה ובשוויה תותיר את המשפחה ללא ערבות מתאימה. בקרות נזק כולל לדירה הפוליסה
תשיב את המצב לקדמותו ואת הדירה לשוויה הקודם. ביטוח הדירה מתחדש מדי שנה.

פוליסת ביטוח חיים למשכנתא
הפוליסה מאפשרת למשפחה להשתחרר מחוב המשכנתא במקרה מותו של הלווה. פרמיית הביטוח עולה מדי שנה עם שינוי גילו
של המבוטח ("דרור 1"). מאידך, סכום הביטוח תואם את את יתרת הסכום על פי לוח ההחזרים כפי שהוזן לפוליסה. , ולכן הוא הולך
ופוחת עם הזמן. מחיר הביטוח, המושפע מעליית הפרמיה ומירידת סכום הביטוח, ועל כן מתאזן לאורך זמן.

הביטוח יכסה גם סכום חוב שנוצר עקב פיגור פיגור בהחזר המשכנתא בתקופה שלא תעלה על 12 חודשים שקדמו למועד קרות
מקרה הביטוח וכן את עלות עמלת פרעון מוקדם בגין סילוק המשכנתא.

במקרה מות אחד המבוטחים תתאפשר המשך הכיסוי הביטוח למבוטח השני.

לפוליסה זו 2 יתרונות בולטים על פני פוליסות דומות הנמכרות בבנק :
1. ניתן להמשיך את הפוליסה טרם ע.עד תום תקופת הביטוח גם אם המשכנתא הסתיימה קודם לכן.
2. מבוטח שטרם הגיע לגיל 45 יכול להגדיל את סכום הביטוח עד פי שניים בעת ארועי חיים כגון נישואין או הולדת ילדים, ללא צורך
בהוכחת מצב בריאות.

מה הפוליסה אינה מכסה?
ביטוח חיים- התאבדות המבוטח בשנה הראשונה
ביטוח מבנה הדירה- חריגים שונים המפורטים בפוליסה

למי מיועדת הפוליסה?
למי שנדרש ע”י הבנק להמציא פוליסות כאלה ולשעבדן כנגד הלוואת משכנתא

מי עומד מאחורי הפוליסה?
הפוליסה מבית איילון חברה לביטוח בע”מ (“המבטח”).
מכירת הביטוח והשרות ע”י מיטב דש סוכנות לביטוח בע”מ ("הסוכן”).
האמור כאן הוא לצורך מתן הסבר כללי בלבד, ולהקלת התמצאות הקורא. התנאים המחייבים הם
אלו המצויים בפוליסה, ורק הנאמר בה קובע את זכויות המבוטח וחובותיו.

מוקד השירות שלנו זמין לרשותך:
בטלפון: 03-7903475

Bit-service@MeitavDash.co.il


או בטופס הצור קשר>