סילבוס אנליסטים

מטרות הקורס:
• הקנית כלים לניתוח כדאיות השקעה בחברה (במניה או באג"ח), ע"י ניתוח הפעילות הכלכלית של החברה וניתוח הדוחות הכספיים.

 

נושאי הלימוד בקורס:

• ניתוח הסביבה העסקית והמאפיינים הכלכליים של החברה במסגרת הסביבה העסקית בה היא פועלת.

• קריאת דו"ח כספי והבנת המצב הפיננסי של החברה תוך שימוש ביחסים פיננסים.

• הצורך בהערכות שווי.

• הערכת שווי על בסיס היוון תזרים המזומנים (DCF).

• הערכת שווי על בסיס מכפיל הרווח (רווח מייצג).

• הערכת שווי על בסיס השווי הנכסי הנקי.

• מבוא למיזוגים ורכישות.

• מבוא לניתוח חוב ודירוגי אשראי.

הקורס כולל הגשת פרויקט סיכום בניתוח חברה ציבורית בורסאית.