סילבוס חשבונאות

סילבוס חשבונאות

מספר שעות לימוד: 85 שעות. 
נושאי הלימוד בקורס:
  • העקרונות החשבונאיים דוחות הכספיים
  • שיטת השווי המאזני
  • ביאורים לדוחות
  • אירועים לאחר תאריך המאזן
  • הרווח למניה ומשמעותו
  • דוחות כספיים לתקופות ביניים
  • ניתוח הדוחות הכספיים

 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן