חומרי לימוד של יסודות הביטוח

ביטוח סיעודי קולקטיב

הוראות בדבר מתן הלואות לסוכני ביטוח

הסכם למתן שרותים

התקשרות עם גוף מוסדי

ישוב תביעות

מסמך הנמקה

עריכת ביטוח סיעודי

פסד סלוצקי לוידס

קבלת טובת הנאה

חוק אחריות מוצרים פגומים

חוק הביטוח הלאומי

חוק הגנה על הפרטיות

חוק החוזים האחידים

חוק החוזים חלק כללי

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים

חוק הפיקוח שרותים פיננסים קופג

פוליסה תקנית ביטוח חובה 

פוליסה תקנית רכב

פוליסה תקנית ביטוח דירה

גילוי נאות

דוגמא לטופס גילוי נאות

דוגמא למפרט

דוגמא לפוליסה  שרוול

טופס החלפה בריאות

מכתב לשינוי פוליסה בחידוש