הסברים ואסמכתאות לפתרון הבחינה באתיקה מאי 2017

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

הסברים על פי גרסה 2 של הבחינה

חזרה לעמוד פתרונות הבחינה באתיקה ודיני ניירות ערך מאי 2017  

אסמכתא בספר מהדורה 17 אסמכתא בחוק תשובה במילים  השאלה  גרסה 2 שאלה
עמ' 50:
תביעה נגזרת ותובענה ייצוגית
סעיף 205א
לחוק החברות 

דני יכול להגיש תובענה
ייצוגית נגד החברה ורשאי
לבקש מרשות
ניירות ערך לשאת בהוצאות
תובענה ייצוגית והרשות רשאית
לשאת בהוצאותיו. 

דני פנסיונר ד

1

עמ' 344 + 353:
התאמת השירות לצרכי
הלקוח והסכם בכתב

סעיף 12 + 13
לחוק הייעוץ
יוני אינו רשאי לייעץ
ללקוח פוטנציאלי לפני שערך
עמו הסכם בכתב,
הכולל את הצרכים וההנחיות של הלקוח
ומסר לו העתק ממנו
יוני משווק השקעות מצטיין
בבית ההשקעות מעלה
מעלה בע"מ
ג  2
עמ' 43:
עסקאות עם בעלי עניין, טבלת השוואה
סעיף 272(ב) + סעיף 273(א)
לחוק החברות: עסקאות עם בעלי עניין
אם תנאי הכהונה וההעסקה
אינם בהתאם ...
לתנאי הכהונה וההעסקה של
אורית, שירה ואתי
בעקבות משבר שפקד
את חברת גאולים
ד  3
עמ' 306:
ענישה והגנות אפשריות
סעיף 52ז:
הגנות
שרה עברה לכאורה עבירה
של שימוש במידע פנים
ואולם תוכל לטעון להגנה
שרה משמשת כסמנכ"ל
ניו אפריקה המפתחת חיסון לצהבת
א  4
עמ' 341:
איסור קבלת תמריצים
סעיף 17(ב)
לחוק הייעוץ: תמריצים מותרים
כל התמריצים הנ"ל לפניכם תיאור שלושה תמריצים ד  5
עמ' 336:
לקוחות כשירים +
עמ' 358:
עוסקים זרים
סעיף 10ב
לחוק הייעוץ בעניין עוסקים זרים +
סעיף 3(א)(11) בעניין לקוח כשיר
החברה תוכל לפעול
בהתאם לאפשרויות I ו-III בלבד
(החברה תתקשר
בהסכם בכתב ויירשמו במרשם
העוסקים הזרים + תוכל לתת
שירותי יעוץ השקעות רק ללקוחות
חברת השקעות גלובליות
התאגדה בשוויץ
א 6
עמ' 332:
הגדרת יעוץ השקעות
לעומת ניהול תיקים
סעיף 2 לחוק הייעוץ: הבחנה בין יעוץ לבין ניהול תיקים  רפאל אינו רשאי לקבל
החלטות השקעה עבור רוג'ר
רפאל הנו יועץ השקעות
בעל רישיון, המליץ לרוג'ר
ב  7
עמ' 357:
הון עצמי וביטוח
רק חברות חייבות
בהון עצמי.
היחיד העובד בחברה אינו
חייב הון עצמי וביטוח
 סעיף 2(ג) + 8(ב) לחוק הייעוץ: חובת הון עצמי וביטוח על גורמיםI  ו-V בלבד לפניכם רשימת 5 גורמים
בשוק  ההון –
על מי מוטלת חובה לערוך ביטוח?
ה 8
עמ' 343:
ועסקאות בסיכון מיוחד
התשובה לגבי תשקיף
נפסלת בשל הביטוי
"בכל מקרה"
 סעיף 18 לחוק הייעוץ: סיכון מיוחד והסכמת הלקוח למשווק השקעות מותר
להמליץ ללקוח לבצע עיסקה
שביצועה כרוך בסיכון מיוחד,
בנכס אליו יש לו זיקה אם הודיע ללקוח
מהו הסיכון
איזה מן ההיגדים הבאים
הוא הנכון ביותר בהתייחס
לעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד
ד 9
עמ' 343:
גילוי נאות
סעיף 14 לחוק הייעוץ: גילוי נאות אודות קרן חוץ  טענות הלקוחות מוצדקות;
על דנה לתת את הדעת ביחס
לעלויות הכרוכות בהשקעה,
ובפרט לשוני הקיים בעלויות הרכישה....
דנה יועצת השקעות
בביתה השקעות נגזרים מציע
ללקוחותיה קרנות חוץ
א 10
עמ' 239:
חברי ועדת השקעות
סעיף 20(ב1) לחוק השקעות משותפות בנאמנות  מספר חברי ועדת השקעות
לא יעלה על
שני שליש ממספרם הכולל ...
איזה מבין ההיגדים
הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס
לוועדת השקעות של מנהל קרן
ב 11
עמ' 349:
גילוי נאות של משווק
ושל בעל זיקה
לנכסים פיננסיים
 סעיף 16א: גילוי נאות והעדפה בשיווק היגדים II ו-III.

(מנהל תיקים חייב לגלות
+ מנהל תיקים העוסק
בשיווק חייב לגלות)
לפניכם 4 היגדים –
אילו מן ההיגדים מתאר
באופן הנכון ביותר את חובות הגילוי כלפי לקוח?
ב  12
עמ' 444:
זיהוי לקוח ותשובות לשאלות
בתחום איסור הלבנת הון לרבות איש ציבור זר.
אי מענה לשאלת
איש ציבור זר אינו מאפשר פתיחת תיק
סעיף 2 (א) לצו איסור הלבנת הון: לא יתקשר מנהל תיקים מבלי שיקבל מענה  לג'ון בלבד,
ובתנאי שהתקבל אישור
נושא משרה לפתיחת החשבון

 מנכל חברת ניהול השקעות 
מקצועי הורה לעובדיו 

א 13
עמ' 303:
יסודות עבירת שימוש במידע פנים
סעיף 52א: הגדרת איש פנים + סעיף 52ג: שימוש במידע פנים ע"י מודלף  שמואל הוא איש פנים בחברה.
ניתן לייחס לרון
עבירה של שימוש במידע
פנים שמקורו באיש פנים

בישיבת הנהלה שנערכה

בתחילת הרבעון בחברה ציבורית

א  14
עמ' 239:
הוראות לגבי חברי ועדת השקעות
 סעיף 21(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות חבר ועדת השקעות
של מנהל קרן ייתן את הוראותיו
לקנייה או למכירה
של נייר ערך הנסחר
בורסה באמצעות
חבר בורסה אחד בלבד, לפחות יום לפני ביצוע הקנייה או המכירה. 

איזה מן ההיגדים הבאים
הוא הנכון ביותר?

ה 15
עמ' 154:
פרסום כללי בדבר כוונה להציע נייר ערך (חידוש 2016)
סעיף 15א(א)(4):
פרסום כללי כחלק מהפטורים לתשקיף
 
היגד IV   בלבד

חברת חיצים ירוקים מפתחת

מיזמי בניה בטנזניה

א 16
עמ' 240:
השתתפות באסיפות כלליות
סעיף 77(ג) לחוק השקעות משותפות בנאמנות: דיווח  אודות הצבעה  מנהל קרן נדרש
לפרסם דוח על אופן
ההצבעה שלו לא
יאוחר משבעה ימי
עסקים לאחר השלמת
האסיפה

יוני מחזיק ביחידות השתתפות

בקרן נאמנות ומבקש לבדוק מי ממנהלי

הקרנות תמך בהחלטה באסיפה כללית

ד 17
עמ' 309: תרמית.
צילי וגילי אינן "גורם מפוקח" או "משקיע בניירות ערך"
סעיף 54(ב):
הגדרת גורם מפוקח ומשקיע בניירות ערך + הגדרת עסקה מתואמת
 
אין פסול במעשיהן
של צילי וגילי 

צילי וגילי סוחרות

ותיקות ומנוסות בחדר עסקאות

ג  18
עמ' 335: יעוץ וניהול תיקים ללא רישיון – בכלי התקשורת  סעיף 16א(ד) לחוק הייעוץ: הודעה של משווק בתקשורת על רותי לכלול הודעה
אם יש לה או אין לה
עניין אישי בנושא וכן
הודעה ששיווק השקעות 

רותי בעלת רישיון שיווק

מעוניינת לכתוב מאמר לעיתון

ד 19

סעיף 20ב: הגבלת השימוש במילה יעוץ בידי משווקעמ' 349: הוראות חוק מיוחדות למשווקים

סעיף 20ב: הגבלת השימוש במילה יעוץ בידי משווק  בנוסח שרשם,
אסף אינו רשאי לתלות
את השלט ואינו
רשאי לחלק את כרטיס
הביקור שלו להורים

אסף הנו משווק השקעות

במוסטאנג שוקי הון

ה 20
עמ' 341: חובת סודיות  סעיף 19 לחוק הייעוץ: חובת סודיות למי שהוסמך על ידי
רשות ניירות ערך לדרוש
מסמכים מבעל רישיון

למי מהגורמים הבאים

רשאי יועץ למסור מידע

א 21
עמ' 157: אחריות לתשקיף סעיף 31 לחוק ניירות ערך: אחריות בשל פרט מטעה  סמנכ"ל השיווק
וסמנכ"ל המכירות בחברה

מי מהבאים אינו אחראי

לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף

ד  22
עמ' 65: הגדרת בעל מניות מהותי סעיף 1 לחוק החברות: הגדרת בעל מניות מהותי  היגד I בלבד

לפניכם היגדים לגבי

הגדרות בחוק החברות 

ג 23
עמ' 341: ניגוד עניינים והסכמת הלקוח סעיף 15 לחוק הייעוץ: ניגוד עניינים  סמי חייב להודיע
ללקוח על קיום ניגוד
עניינים ואינו רשאי לייעץ
ללקוח לגבי כדאיות
ההשקעה אלא אם
הסכים הלקוח

בית ההשקעות

ביטא גמלא שוקי הון 

א 24
עמ' 309: גורם מפוקח ומשקיע בניירות ערך סעיף 54(ב): הגדרת משקיע בניירות ערך  מי שביצע במהלך
שלושת החודשים שקדמו
למועד ההפרה
הקף פעולות חודשי ממוצע של 500,000 ₪ 

איזה מהגורמים לא יראה

בהכרח לעניין הטלת אמצעי אכיפה מנהליים

ב  25