פתרון בחינה בחשבונאות נובמבר 2016

פתרון הבחינה בחשבואנות 2016-גרסה 1
מועד נובמבר 2016

פתרון הבחינה ע"י המרצים – רו"ח ערן יהלום, ויונתן לוטפי

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.


1. ביום 1.1.2016 מכר עיתון "חדשות טובות" 25 מינויים שנתיים המקנים לבעל המנוי אספקה של העיתון שישה ימים בשבוע למשך כל שנת 2016. עלות מנוי שנתי הינה 100 ₪ וידוע כי כל המנויים שולמו במזומן ביום רכישת המנוי (קרי, 1.1.2016). לפניכם, 5 טענות המתייחסות להשפעה של עסקת מכירת המנויים על הדוחות הכספיים הרבעוניים של העיתון לרבעון הראשון של שנת 2016, המסתיים ביום 31.3.2016:
I. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת יגדל ב- 2,500 ₪.
II. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת יגדל ב- 625 ₪.
III. סעיף ההכנסות נדחות יגדל ב- 1,875 ₪.
IV. הכנסות העיתון יגדלו ב-2,500 ₪
V. סעיף לקוחות יגדל ב- 1,875 ₪ .
איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/נות?

א. טענה I בלבד
ב. טענה III בלבד
ג. טענה II, III ו- V בלבד.
ד. טענות I ו-IV בלבד.
ה. טענות I ו- III בלבד.

 

2. ביום 15.5.2016 חתמה חברה על חוזה שכירות שנתי לתקופה שבין ה- 1.6.2016 ועד ה- 31.5.2017. באותו מועד, שילמה החברה את דמי השכירות השנתיים בסכום של 60,000 ₪. מחזור הפעילות של החברה הינו 12 חודשים. החברה מפרסמת דוחות כספיים רבעוניים חודשיים לאחר תאריך המאזן. לפניכם 5 טענות המתייחסות להשפעה של הסכם זה על הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת 2016, המסתיים ב- 30.6.2016:
I. ההון של החברה ליום 30.6.2016 יקטן ב- 60,000 ₪
II. סעיף הוצאות מראש של החברה ליום 30.6.2016 יגדל ב- 60,000 ₪
III. סעיף הנכסים השוטפים של חברה ליום 30.6.2016 ישאר ללא שינוי.
IV. סך הנכסים השוטפים של החברה לביום 30.6.2016 יקטן.
V. הרווח הנקחי של החברה ברבעון השני של שנת 2016, יקטן ב- 60,000 ₪.
איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/נכונות?
א. טענה I בלבד
ב. טענה II בלבד
ג. טענה III בלבד
ד. טענות IV בלבד.
ה. טענות I ו- Vבלבד.

 

3. חברת "כח" רכשה ביום 1.4.2016 70% מהון המניות של חברת "המחץ" תמורת 120,000 ₪, אשר שולמו במזומן באותו מועד. ההון של חברת "המחץ" לאותו מועד הינו 80,000 ש"ח. בספרי חברת "המחץ" ישנה מכונה ששוויה ההוגן הינו 20,000 ₪ וערכה הפנקסני הינו 12,000 ₪. למעט מכונה זו, השווי ההוגן של יתרת הנכסים נטו של החברה שווה לערכם הפנקסני. במועד צירוף העסקים, החברה מכירה בזכויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקן בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו. מה יתרת המוניטין לספרי חברת "כח" בגין רכישת 70% מחברת "המחץ" נכון ליום 31.12.2016?
א. 32,000 ₪
ב. 50,000 ₪
ג. 58,400 ₪
ד. 64,000 ₪
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

  

4. להלן הרכב המניות של חברת " פלאפל מעוז" (להלן: "החברה") ליום 31.12.2015 (כל המניות הונפקו ביום 1.1.2010, מועד הקמתה של החברה, וכולן בנות 1 ₪ ערך נקוב):

מניות רגילות 8,000
מניות בכורה (20%) לא צוברות ולא משתתפות 2,500
מניות בכורה (15%) צוברות ולא משתתפות 10,000
להלן הדיבידנדים אשר החברה חילקה ממועד הקמתה (למעט הדיבידנדים להלן, החברה לא חילקה דיבידנדים נוספים):
• ביום 31.12.2013 חילקה החברה דיבידנד בסכום כולל של 50,000 ₪
• ביום 31.12.2016 חילקה החברה דיבידנד בסכום כולל של 30,000 ₪
מהו סך הדיבידנד שחולק לבעלי המניות הרגילות ביום 31.12.2016?

א. 24,000 ₪
ב. 25,000 ₪
ג. 25,500 ₪
ד. 28,000 ₪
ה. 30,000 ₪

 

5. חברה מסויימת הנפיקה ביום 1.1.2016 אג"ח להמרה בערך נקוב של 120,000 ₪ . האג"ח ניתנות להמרה למניות רגילות ביחס של 1:1. קרן האג"ח נפרעת לאחר 4 שנים. האג"ח אינן צמודות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.5%, המשולמת מדי שנה בסוף השנה. ריבית השוק השנתית לאג"ח להמרה, בעלות תנאים דומים, הינה 10%. ריבית השוק השנתית לאג"ח דומות, ללא זכות ההמרה (אג"ח רגילות) הינה 15%. מה השוני הצפוי בספרי החברה ליום 1.1.2016 (בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומית מספר 32) בעקבות הנפקת האג"ח להמרה?

א. גידול בסך ההתחבויות של החברה בסך 84,027 ₪ וקיטון בהון החברה בסך של 15,052 ₪.
ב. גידול בסך ההתחבויות של החברה בסך 120,000₪ .
ג. גידול בסעיף הוני בסך 99,079 ₪
ד. גידול בסך ההתחבויות של החברה בסך 84,027 ₪ וגידול בהון החברה בסך של 35,973 ₪.
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

 

6. ביום 1.1.2016 רכשה חברת "תיקי" בבורסה בתל אביב 10% מהון המניות של חברת "פור" תמורת 75,000 ₪ , כהשקעה המוחזקת למסחר במטרה למכור אותה בטווח הקצר. ההון של חברת "פור" ליום 31.12.2015 הינו 70,000 ₪ . ברבעון הראשון של שנת 2016 הרוויחה חברת "פור" 100,000 ₪ . שוויה ההוגן של ההשקעה ב-10% מהון המניות של חברת "פור" ליום 31.3.2016 הוא 77,000 ₪.
מה יתרת ההשקעה בחברת "פור" במאזן חברת "תיקי" ליום 31.3.2016 ומהו הרווח (לפי מס) שנרשם בגינה בדוח רווח והפסד של חברת "תיקי" לרבעון של שנת 2016 המסתיים ביום 31.3.2016?
יתרת ההשקעה רווח
א. 70,000 ₪ 7,000 ₪
ב. 75,000 ₪ 2,000 ₪
ג. 77,000 ₪ 0 ₪
ד. 77,000 ₪ 2,000 ₪
ה. כל התשובות האחרות שגויות

 


7. ביום 1.1.2010 רכשה חברת "מסי בורקס" תנור לאפיית בורקסים המשמש אותה באחד ממפעליה. הנהלת החברה מעריכה במועד הרכישה כי אורך החיים השימושיים של התנור הינו 9 שנים והוא מופחת לפי שיטת הקו הישר. ערך השייר (גרט) של התנור הינו 20,000 ₪ . ביום 30.6.2013 בעקבות קיומם של סימנים אובייקטיבים המעידים על ירידת ערך ( מספר גבוה של בורקסים אשר לא נאפו דיים), הכירה החברה בהפרשה לירידת ערך של התנור בסך של 20,000 ₪ וזאת בהתאם לתנאי החשבונאות המקובלים. יתרת העלות המופחתת של התנור (עלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי יתרת ההפרשה לירידת ערך בגין הציוד) ליום 30.6.2013 הינו 56,000 ₪ . חברת "מסי בורקס" הינה חברה ציבורית המפרסמת דוחות רבעוניים. למעט האמור לעיל, החברה לא הכירה בירידות ערך נוספות של התנור ממועד רכישתו. מה הייתה העלות המקורית של התנור במועד רכישתו (1.1.2010)?

א. נמוכה מ- 80,000 ₪
ב. בין 80,001 ₪ ל- 90,000 ₪ .
ג. בין 90,001 ל- 100,000 ₪ .
ד. בין 100,001 ל- 110,000 ₪ .
ה. גבוהה מ- 110,000 ₪ .

 

8. ביום 1.4.2015 רכשה חברת "מזנוני עתיקה" מכונה תמורת 210,000 ₪ . החברה מציגה בדוחותיה הכספיים רכוש קבוע על בסיס עלות מופחתת. אורך החיים השימושיים של המכונה ממועד רכישתה הינו 8 שנים והיא מופחתת בהתאם לשיטת הקו הישר, ללא ערך שייר (גרט) בתום תקופה זו. לצרכי מס מופחתת המכונה על פני 7 שנים בהתאם לשיטת הקו הישר, ללא ערך שייר (גרט) בתום תקופה זו. שיעור מס חברות הינו 28% בשנת 2015. בדצמבר 2015 פורסם חוק לפיו שיעור מס חברות בשנת 2016 יהיה 27% ומשנת 2017 ואילך שיעור מס החברות יהיה 25%. מה יתרת העתודה למס בגין המכונה ליום 31.12.2015?

א. פחות מ- 700 ₪
ב. בין 700 ל-730 ₪
ג. בין 731 ל- 760 ₪
ד. בין 761 ל- 790 ₪
ה. יותר מ- 790 ₪.

 

נתונים לשאלות 9-11
להלן הנתונים אשר שימשו את חברת "שוקולד רמלדה" (להלן: "החברה") בעריכת הדוח על תזרימי המזומנים שלה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016 (בש"ח):

רכישת מכונות ביום 4.5.2016 אשר שולמה באותו המועד 6,500
מכירת מכונה ביום 2.8.2016 (תמורה שהתקבלה באותו המועד) 15,000
דיבידנד שהוכרז ביום 1.9.2016 ושולם ביום ה- 15.1.2017 3,500
רווח נקי לשנת 2016 48,000
השקעה באג"ח לשנתיים ביום 1.12.2016 (שולם באותון המועד) 2,000
תמורה בהנפקת מניות בכורה ביום 16.8.2016 ( התקבלה באותו המועד) 25,000
קבלת ההלוואה לזמן ארוך מהבנק ביום 31.12.2016 ( התקבלה באותו המועד) 12,000
רווח הון ממכירת מכונה ביום 2.8.2016 2,500
גידול בלקוחות וחייבים 4,000
גידול בספקים וזכאים 6,000
קיטון במלאי 3,800
פחת והפחתות 6,000


יש להניח כי לא בוצעו עסקאות ולא ארעו ארועים נוספים בשנת 2016 ( או בשנה שקדמה לה) המשפיעים על דוח תזרימי המזומנים של החברה לשנת 2016. החברה נוהגת לסווג דיבידנד ששולם לבעלי המניות במסגרת פעילות מימון בדוח תזרים המזומנים.

9. מהם תזרימי המזומנים שהתקבלה מפעילות מימון לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016?
א. בין 0 ₪ ל- 30,000 ₪
ב. בין 30,001 ₪ ל- 35,000 ₪ .
ג. בין 35,001 ₪ ל- 40,000 ₪ .
ד. בין 40,001 ₪ ל- 45,000 ₪ .
ה. יותר מ- 45,000 ₪.

 

 

10. מהם תזרימי המזומנים שהתקבלו מפעילות ההשקעה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016?

א. בין 0 ₪ ל- 5,000₪
ב. בין 5,001 ₪ ל- 7,000₪ .
ג. בין 7,001 ₪ ל- 9,000 ₪ .
ד. בין 9,001 ₪ ל- 11,000 ₪ .
ה. יותר מ- 11,000 ₪.

 


11. מהם תזרימי המזומנים שהתקבלו מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016?

א. פחות מ- 50,000 ₪
ב. בין 50,000 ₪ ל- 53,000 ₪.
ג. בין 53,001 ₪ ל- 56,000 ₪
ד. בין 56,001 ₪ ל- 58,000 ₪ .
ה. יותר מ- 58,000 ₪.

 

12. להלן 3 טענות המתייחסות לדוחות כספיים מאוחדים:
I. ההון העצמי במאזן המאוחד הינו החלק בנכסים נטו של החברה המיוחס לחברת האם בלבד.
II. דוחות כספיים מאוחדים הינם דוחות כספיים של קבוצה, בהם הנכסים, ההתחייבויות, ההון, ההכנסות, ההוצאות ותזרימי המזומנים של החברה האם ושל החברות הבנות שלה מוצגים כדוחות כספיים של ישות כללית אחת.
III. במאזנים מאוחדים יש להציג סעיף השקעה בחברות בנות לפי סכום העלות ההיסטורי של אותה חברת בת.
איזו/אילו מהטענות הנ"ל נכונה/ות?
א. רק טענה II
ב. רק טענה III
ג. טענות II ו- III בלבד.
ד. טענות I ו- II בלבד.
ה. כל הטענות.

 

 

13. חברת "אינטרקום של נחום תקום" אשר עוסקת ביצור בובות " נחום תקום" רשמה בדוחותיה הכספיים לשנת 2016 הוצאות שיווק בסכום של 75,000 ₪ בגין פרסום בשלטי חוצות במהלך שנת 2016. לאחר בדיקה נמצא כי סכום של 25,000 ₪ מתוך סכום זה נרשם ששולם במזומן, על אף ששולם ביום 15.1.2017. לפיכך, תוקנו הדוחות הכספיים בהתאם. בחברה התעורר ויכוח באשר להשפעה של תיקון זה על הדוחות הכספיים, והושמעו הטענות הבאות:
I. הרווחה הגולמי של החברה לשנת 2016 יגדל בסכום של 25,000 ₪
II. הרווח התפעולי של החברה לשנת 2016 יגדל בסכום של 25,000 ₪
III. מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת לשנת 2016 יגדלו בסכום של 25,000 ₪ .
IV. לא יהיה שינוי במזומנים נטו שנבעו מהפעילות השוטפת.
V. יתרת סעיף מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנת 2016 תגדל בסכום של 25,000 ₪ .
אילו מהטענות הנ"ל נכונות?

א. טענות I, II, III ו-V בלבד.
ב. טענות I, II, IV ו-V בלבד.
ג. טענות I, III ו- V בלבד.
ד. טענות II ו- IV בלבד.
ה. טענות III ו- V בלבד.

 

14. הניחו כי בשנת 2016 קרו הארועים הבאים בלבד בחברת "נתיבי יעקב":
• בתאריך 31.6.2016 החברה הכריזה על דיבידנד בסכום של 25,000 ₪, המיועד לחלוקה ביום 2.3.2017.
• הרווח הנקי של החברה לשנת 2016 היה 30,000 ₪.
• החברה רכשה חלק ממניותיה תמורת סכום של 5,000 ₪
כתוצאה מהארועים המתוארים, מה היה השינוי בהון החברה בשנת 2016?

א. הקטנה בהון החברה בסכום של 25,000 ₪
ב. הגדלה בהון החברה בסכום של 5,000 ₪
ג. הגדלה בהון החברה בסכום של 25,000 ₪
ד. הגדלה בהון החברה בסכום של 30,000 ₪
ה. הון החברה ישאר ללא שינוי .

 

15. החברה "אלוני מתכת" (להלן: "החברה") נותנת שירותי סליקת מתכות. במהלך שנת 2016 החברה לא נתנה ביטוי להכרה בהכנסות שהחברה סיפקה שירותים בגינם במהלך שנת 2016 ואילו התשלום עבורם התקבל ביום 31.12.2015 (המזומן בגין ההכנסות נרשם במאזן חברת "אלוני מתכת" בשנת 2015 בהתאם לתנאי חשבונאות מקובלים). להלן 4 השלכות מוצעות של העדר רישום חשבונאי על דוחותיה הכספיים של חברת "אלוני מתכת" לשנת 2016 (התעלמו מהוצאות בגין עסקאות הקשורות להכנסות לעיל):
I. הטעות מעריכה ביתר את הנכסים השוטפים ואת ההתחיבויות השוטפות
II. הטעות מעריכה ביתר את היחס בין ההתחיבויות החברה להון
III. הטעות מעריכה ביתר את ההתחיבויות השוטפות ובחסר את הרווח הנקי
IV. הטעות מעריכה ביתר את ההון
בנסיבות המתוארות, איזו/אילו מהטענות לעיל נכונה/ות?

א. רק טענה III
ב. טענות III ו- IV בלבד
ג. טענות II ו- III בלבד
ד. טענות I, II ו- IV בלבד.
ה. טענות II, III, ו-IV בלבד.

 

16. חברת "פאנוס היווני" מוכרת גבינות פיראוס. במהלך שנת 2016 החברה לא נתנה ביטוי להוצאות אשר שילמה עבור שטחי פרסום בשלטי חוצות בשנת 2017 אשר ישמשו את הקמפיין הפרסומי של החברה בשנת 2017. להלן 3 השלכות מוצעות של העדר הרישום החשבונאי על דוחותיה הכספיים של חברת "פאנוס היווני" לשנת 2016:
I. הטעות מעריכה בחסר את היחס השוטף של החברה
II. הטעות מעריכה בחסר את הנכסים השוטפים של החברה
III. הטעות מעריכה ביתר את הנכסים השוטפים של החברה
בנסיבות המתוארת, איזו/אילו מן הטענות לעיל נכונה/ות?

א. רק טענה I
ב. רק טענה II
ג. רק טענה III
ד. טענות I ו- III בלבד.
ה. כל הטענות שגויות.

 

17. להלן שלושה היגדים המתייחסים להיוון עלויות של נכסים בלתי מוחשיים:
I. הוצאות שהתהוו לחברה בגין נכס בלתי מוחשי הנובע משלב המחקר של פרוייקט פנימי, לא יוכרו כנכנס בלתי מוחשי, אלא כהוצאה בדוח רווח וההפסד עם התהוותן.
II. הוצאות שהתהוו לחברה בגין נכס בלתי מוחשי הנובע משלב הפיתוח של פרוייקט פנימי לא יוכרו כנכס בלתי מוחשי אלא כהוצאה בדוח רווח והפסד עם התהוותן, אלא אם קיימת היתכנות טכנית של השלמה הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה.
III. הוצאות שהתהוו לחברה בגין נכס בלתי מוחשי הנובע משלב הפיתוח של פרוייקט פנימי, יוכרו כנכס בלתי מוחשי עם התהוותן.
איזו/אילו מבין ההיגדים לעיל נכון/ים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 38, נכסים בלתי מוחשיים?

א. רק היגד I
ב. רק היגד II
ג. רק היגד III
ד. היגדים I ו- III בלבד
ה. כל ההיגדים שגויים.

 

18. להלן ארבעה נכסים בלתי מוחשיים:
I. מוניטין שנצמח ביישות
II. מוניטין שנרכש במסגרת עסקת צירוף עסקים
III. קשרי לקוחות חוזיים אשר נרכשו במסגרת עסקת צירוף עסקים
IV. כח עבודה מגובש שנרכש במסגרת עסקת צירוף עסקים
איזה/אילו מבין הנכסים לעיל יוכר/ו כנכס במאזן החברה, בהתאם לתנאי החשבונאות המקובלים?

א. נכסים I ו- II בלבד.
ב. נכס II בלבד.
ג. נכסים II ו- III בלבד.
ד. נכסים I ו- IV בלבד.
ה. כל הנכסים.

 

 

19. בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 2, מלאי, איזו מבין הנוסחות להלן אפשרית בעת מדידת מלאי?

א. נוסחת נכנס-אחרון, יוצא-ראשון וכן נוסחת הממוצע המשוקלל של עלות המלאי.
ב. נוסחת נכנס-ראשון, יוצא-ראשון וכן נוסחת הממוצע המשוקלל של עלות המלאי.
ג. נוסחת נכנס-ראשון, יוצא-ראשון וכן נוסחת הקו הישר.
ד. נוסחת הממוצע המשוקלל של עלות המלאי וכן נוסחת הקו הישר.
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

 


20. חברת "להטוטים" (להלן: "החברה" ) הינה חברה מייצר פעלולי אורות לחגים. ביום 1.1.2010 רכשה החברה מכונית תמורת 85,000 ₪ לצורך פעילתה השוטפת. החברה מפחיתה את המכונית בהתאם לשיטת הקו הישר על פני 10 שנים וללא ערך ישר בתום תקופה זו. להלן 3 סעיפים מדוח רווח והפסד של החברה:
I. סעיף עלות המכר
II. סעיף הוצאות הנהלה וכלליות.
III. סעיף הוצאות מכירה ושיווק.
איזה מבין הסעיפים לעיל יושפע כתוצאה מהוצאות הפחת בגין רכישת המכונית?

א. רק סעיף I
ב. רק סעיף II
ג. רק סעיף III
ד. אף אחד מהסעיפים
ה. אין מספיק נתונים לגבי אופן השימוש במכונית על מנת לקבוע את סיווג הוצאות הפחת בגין המכונית.

 


לפרטים נוספים אודות מסלולי הלימודים וקורסי ההמשך
המוצעים במכללת מיטב דש

1-700-701-770

מסלולי הלימודים במכללת מיטב דש
מוצעים בפריסה ארצית
ת"א, חיפה, כנרת, ירושלים

 יסודות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון
• מקצועית א' + ב'
• יסודות הביטוח ופנסיוני גמר
• דיני ני"ע ואתיקה מקצועית
• ביטוח אלמנטרי - אש ורכוש, תאונות
• יסודות להשקעות בשוק ההון
• חשבון פשוט – להתנהל נכון
• ניתוח טכני
• קורס אנליסטים
• ועוד...