פתרון בחינה בחשבונאות נובמבר 2017

פתרון הבחינה בחשבונאות
מועד נובמבר
רשות ניירות ערך 2017

פתרון הבחינה ע"י המרצים – רו"ח ערן יהלום.

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

 

 להורדת פתרון הבחינה בחשבונאות נובמבר 2017 

 

חשבונאות - פתרון מבחן נובמבר 2017
1. תשובה ה נכונה.
בשנת 2017 התקבל מזומן אך לא ניתן להכיר עדיין ברווח. על כן המזומן יגדל אל מול סעיף הכנסות מראש ( הכנסות נדחות).
טענות II,III,IV ו- V.


2. תשובה א נכונה.
בשנת 2017 הקומקומים הועברו על כן יגדל הרווח מול סעיף לקוחות. הרווח יגדיל את ההון וסעיף לקוחות יגדיל את סך הנכסים.
    טענות I ו- IV.
3. תשובה א נכונה.
היה צריך להירשם גידול ברווח מול גידול בסעיף לקוחות (או הכנסות לקבל). עקב כך שרישום זה לא בוצע. הרי שהנכסים והרווח נמוכים מידי.
סך הרווח הנקי וסך הנכסים של הבנק נמוכים מכפי שהיו צריכים להירשם.

4. תשובה ב' נכונה.
סעיף הון מניות גדל בגין הנפקת מניות (הון מונפק). סך ההון שהונפק עומד על 120,000 ₪. סך התמורה הייתה 240,000 ₪
40,000 X 6 = 240,000

ההפרש בין התמורה לסך הערך הנקוב של המניות הינו הפרמיה.
על כן הפרמיה תעמוד על 120,000 ₪.
רק טענה 3.

5. תשובה ה' נכונה.
החזר קרן הלוואה אינו משפיע על הרווח (רק הריבית).
הפסד הון אכן מקטין רווח תפעולי.
ירידת ערך של מלאי תירשם מול ירידה ברווח.
הנפקת מניות אינה משפיעה על העודפים.
הכרזה על חלוקת דיבידנד מקטינה את העודפים ומגדילה התחייבות.
טענות II, III ו- V

 


6. תשובה ג' נכונה.
מלאי פתיחה ועוד קניות פחות מלאי סגירה שווה לעלות המכר.
מכאן עלות המכר = 450,000
רווח גולמי הוא מכירות פחות עלות המכר ומכאן הרווח הגולמי הוא 1,050,000 ₪.
שיעור רווח גולמי הוא רווח גולמי חלקי המכירות, ומכאן התשובה היא 70%.

7. תשובה ג' נכונה.
ביום ה- 1.7 נמכר מנוף ברווח של 10,000 ₪. על כן עלותו המופחתת הייתה באותו יום 22,500. כמו כן , אורך חייו שנותר לו לאותו יום הינו 4.5 שנים.
22,500 / 4.5 = 5000
זהו הפחת השנתי.
כאשר הנכס נרכש, היו לו 8 שנים להפחתה ללא גרט. על כן עלותו המקורית היתה:
5,000 X 8 = 40,000
ניתן לראות כי ביום 31.3.17 עלות מופחתת של כל מנוף עמדה על 23,750.
40,000 - 40,000/8 X (3 +3/12) =
23,750
מכאן אנו למדים כי סה"כ נרכשו 10 מנופים.

עלות מופחתת של 9 מנופים (אחד הרי נמכר)
(40,000 X 9) – (40,000 X 9)/8 X 4 = 180,000
עלות מופחתת של מנוף נוסף שנרכש:
80,000 – 80,000/8 X 6/12 = 75,000
וביחד = 255,000

 

8. תשובה ד' נכונה
פחת על 9 מנופים שנותרו עד תום השנה:
(40,000 X 9) /8 = 45,000

פחת על מנוף שנמכר ביום 1.7.17
40,000 / 8 X 6/12 = 2,500

פחת על מנוף חדש שנרכש:
80,000/8 X 6/12 = 5,000

וביחד = 52,500

בין 52,001 ל- 54,000

9. תשובה ד' נכונה
יש לבחון את חשבונות החתך מול התשלומים והתקבולים שבוצעו ומול "השימוש" שנעשה השנה.

שכר עבודה:
שכר לשלם תחילת שנה 90,000 
שולם השנה (32,000) 
הוצאות של השנה 12,000 מה שצריך למצוא
שכר לשלם לסוף השנה 70,000 

הוצאות מראש:

הוצאות מראש תחילת השנה 50,000 
שולם השנה 55,000 
הוצאות של השנה (25,000) מה שצריך למצוא
הוצאות מראש לסוף השנה 80,000 

סה"כ הוצאות בדוח רווח והפסד עמדו על 37,000 ₪
– בין 35,001 ל- 40,000 ₪.

10. תשובה ג' נכונה
יש לבחון את חשבונות החתך מול התשלומים והתקבולים שבוצעו ומול "השירות" שניתן השנה.

הכנסות לקבל:

הכנסות לקבל תחילת שנה 120,000 
תקבולים השנה (60,000) 
מכירות השנה 20,500 מה שצריך למצוא
הכנסות לקבל סוף השנה 80,500 

הכנסות נדחות:

הכנסות נדחות תחילת השנה 40,500 
תקבולים השנה 220,000 
מכירות השנה (110,500) מה שצריך למצוא
הכנסות נדחות לסוף השנה 150,000 

וביחד 131,000
– בין 125,001 ל- 135,000

11. תשובה א' נכונה.
רכישה מזומן קטן ב900 רכוש קבוע גדל ב- 900.
פחת – רכוש קבוע קטן ב-120 הרווח קטן ב- 120.
מכירה – מזומן גדל ב- 800, רכוש קבוע קטן ב- 780 והרווח גדל ב- 20.

סה"כ הנכסים קטנים, ההון יקטן והרווח הנקי יקטן.

 

 


12.  תשובה ד' נכונה.
הרווח מושפע מהפחת (שאינו במזומן) ומהרווח הון עקב המכירה (שיש לבטלו במסגרת הפעילות השוטפת).  סה"כ הרווח קטן מתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב- 100 ₪.

13.  תשובה ה' נכונה.
הנפקת האג"ח תירשם לפי התמורה בניכוי הוצאות ההנפקה בפעילות מימון. ההכרזה על דיבידנד אינה משפיעה על תזרים המזומנים השנה.
– כל התשובות האחרות שגויות.

14. התשובה הנכונה היא ד'.
ההפרש בין מס הכנסה לספרי החברה הינו 25,000 ₪. יש להתייחס לשיעור המס הידוע ליום המאזן שישרור "ביום ההיפוך". שיעור מס זה הינו 25%.
– במאזן יופיע נכס מס נדחה בגובה 6,250 ₪.

15. תשובה א' נכונה
הון עצמי 2.1.16 672,000
הנפקת מניות 350,000
רווח 225,000
דיבידנד (85,000)
הון סוף שנה 1,162,000

– פחות מ- 1,200,000 ₪.

16. תשובה ד' נכונה
חישוב הרווח "השייך" לבעלי המניות הרגילות:
225,000 – 22,000X5% - 18,000 X 10% = 222,100

חישוב ממוצע משוקלל של מספר מניות:
35,000 + 40,000 X 9/12 = 65,000

רווח למניה=
222,100 / 65,000 = 3.41

– בין 3.01 ל- 3.5 ₪.


17. תשובה ה' נכונה – כל הטענות נכונות.
18. תשובה ג' נכונה – החברה אינה נדרשת להציג גילוי בדבר מגזרי פעילות של החברה.
19. תשובה ה' נכונה – כל המאפיינים מופיעים במסגרת המושגית.
20. תשובה א' נכונה. בהתאם לתקן רק יתרת הלקוחות מהווה נכס פיננסי.

 

 

 להורדת פתרון הבחינה בחשבונאות נובמבר 2017