פתרון בחינה במקצועית א' דצמבר 2016

פתרון הבחינה במקצועית א'- גירסה 1
מועד דצמבר 2016

פתרון הבחינה ע"י המרצים – חזי כהן ואמיר לבקוביץ

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

1. חברת "משעולים" הודיעה כי משקיע חדש רכש 30% ממניות החברה מבעל השליטה הנוכחי במחיר הגבוה ב- 60% ממחיר הבורסה הנוכחי.
בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. בעקבות העסקה גדל ההון העצמי למניה.
ב. שווי החזקות הציבור ירד בעקבות העסקה.
ג. השלמת העסקה מחייבת הגשת הצעת רכש לכל המחזיקים במניה.
ד. כתוצאה מהעסקה דוללה אחזקתם של בעלי המניות מן הציבור.
ה. להשלמת העסקה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.

 

 
2. מניית חברת "ביומטריקה" עלתה ב- 30% מאז שנכללה במדד יתר 120 ועד כניסתה למדד ת"א-75, ואילו מאז ירדה ב- 30%.
בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. תרומתה השלילית של המניה לביצועי מדד ת"א-100 קיזזה באופן מלא את תרומתה החיובית לביצועי מדד יתר 120.
ב. תרומתה השלילית של המניה לביצועי מדד ת"א-75 הייתה גבוהה מתרומתה החיובית לביצועי מדד יתר 120.
ג. תרומתה השלילית של המניה לביצועי מדד ת"א-100 הייתה גבוהה מתרומתה החיובית לביצועי מדד יתר 120.
ד. תרומתה השלילית של המניה לביצועי מדד ת"א-100 הייתה נמוכה מתרומתה החיובית לביצועי מדד יתר 120.
ה. תרומתה השלילית של המניה לביצועי מדד ת"א-75 קיזזה באופן מלא את תרומתה החיובית לביצועי מדד יתר 120.

 

3. להלן חמש טענות המתייחסות לאג"ח להמרה בה יחס מתואם לתשלום דיבידנד.
קרן האיגרת הנסחרת כיום במסלול המנייתי נפדית בחלקים במח"מ של 4 שנים.
בהנחת שוק יעיל, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. על-פי ההיגיון הכלכלי, בחינת המרת האג"ח למניה תתבצע לפני מועד האקס פידיון החלקי הראשון.
ב. אם מחולק דיבידנד משמעותי בזמן בו האג"ח נסחרת בפרמיה על ערכה הנקוב, יש להמירה למניה.
ג. בכל מצב עדיף למחיזיקי האג"ח למכור אותה ולא להמירה למניות.
ד. על פי ההיגיון הכלכלי, בחינת המרת האג"ח למניה תתבצע רק לפני מועד הפדיון הסופי.
ה. בכל מקרה בו משתנה יחס ההמרה במהלך חיי האיגרת יש למכור אותה מיד לאחר מועד השינוי.

 

4. בהנפקת זכויות מוצע לכל מי שהחזיר 6 מניות של החברה לקבל 4 מניות נוספות במחיר הנמוך ב- 25% ממחיר המניה.
מהו מחיר המניה אקס זכויות?

א. 75% ממחירה הנוכחי.
ב. 80% ממחירה הנוכחי.
ג. 85% ממחירה הנוכחי.
ד. 90% ממחירה הנוכחי.
ה. 95% ממחירה הנוכחי.

 


5. במכרז למשקיעים מסווגים נקבע כי ריבית אג"ח "המנפיק" תעמוד על 4.75%, וכל מי שהזמנתו נקובה בריבית נמוכה יותר – הזמנתו תיענה במלואה. נתון כי ההקצאה למזמינים בריבית הסגירה נקבעה על 87%.
במכרז לציבור שנערך יומיים אחר כך הגיעו הזמנות מועטות בלבד (40% מהכמות שהוקצתה לציבור). המכרז נסגר בריבית של 4.75% עם הקצאה של 65% למזמינים מהציבור בריבית הסגירה.
בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. ההנפקה תבוטל וייערך מכרז חדש.
ב. ההקצאה למשקיעים המסווגים תרד ל-65%.
ג. ההקצאה למשקיעים המסווגים תעלה ל- 100%.
ד. ההקצאה למשקיעים המסווגים תשאר ללא שינוי- 87%.
ה. המשקיעים מן הציבור בריבית הסגירה לא יקבלו את הזמנתם, כי ניתנת עדיפות למשקיעים המסווגים.

 

6. חברת "פירמידה" הנפיקה אג"ח המובטחות במניות של חברת הבת הציבורית שלה "מעוין" לפי יחס של 150% שווי מניות לגודל החוב.
על סמך נתונים אלה בלבד, איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. התשואה לפדיון של האגרת תהיה גבוהה מהתשואה לפידיון של אג"ח לא מובטחת של חברת "מעוין" למח"מ דומה.
ב. התשואה לפדיון של האגרת תהיה נמוכה מהתשואה לפדיון של אג"ח לא מובטחת של חברת "מעוין" למח"מ דומה.
ג. התשואה לפידיון של האיגרת תהיה גבוהה מהתשואה לפדיון של אג"ח לא מובטחת של חברת "פירמידה" למח"מ דומה.
ד. התשואה לפידיון של האיגרת תהיה נמוכה מהשתואה לפידיון של אג"ח לא מובטחת של חברת "פירמידה" למח"מ דומה.
ה. כל הטענות האחרות שגויות

 

 

7. הרכב מדד ת"א-100: -

א. יכול לכלול גם מניה שאינה מופיעה במדדי ת"א-25 ות"א-75.
ב. בנוי ממשקלות שהינן מממוצע משוקלל של מדדי ת"א-25 ו- ת"א-75.
ג. אינו כולל חברות דואליות.
ד. מכיל לעיתים פחות מ-100 מניות.
ה. מתעדכן בכל רבעון על בסיס פרמטרים ידועים.

 

 

8. "...המח"מ של אג"ח "נכסים ומגרש ד" גבוה היום מרמתו לפני 3 שנים..."
מצב עניינים זה:-

א. אינו אפשרי, כי מח"מ של איגרת חוב מתקצר ככל שחולף הזמן ולא מתארך.
ב. אפשרי, אם מחיר האיגרת עלה באופן משמעותי בתקופה זו.
ג. אפשרי, אם התשואה לפידיון בו נסחרת האיגרת עלתה באופן משמעותי בתקופה זו.
ד. אפשרי, רק אם מדובר באג"ח להמרה.
ה. אפשרי, אם עלה שיעור הריבית של האיגרת.

 


9. איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר, בהתייחס לתעודת סל ולקרן נאמנות מחקה?

א. בשונה מתעודות סל, מטרת מנהל קרן מחקה היא להכות את מדד היחס.
ב. בשונה מקרן נאמנות מחקה, רכישת תעודת סל עלולה להיות כרוכה בסיכון אשראי למשקיע.
ג. לשני סוגי ההשקעה יש תאריך פירעון סופי.
ד. תעודת סל מחויבת בחלוקת הדיבידנדים מנכס הבסיס למשקיע.
ה. את שני סוגי ההשקעה ניתן לרכוש במהלך כל יום המסחר.

 

 

10. איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס להגנה על המשקיעים בשלב טרום הפתיחה ברצף ?

א. מנגנון למיתון תנודות שערים חדות מפסיק את המסחר בנייר עד ליום המסחר הבא.
ב. לא ניתן להאריך הפסקת מסחר קצובה שחלה עקב דיווח חברה.
ג. בעת "פתיחה אנגלית" נדחה מסחר הפתיחה בשוק המניות לפרק זמן קצר אקראי.
ד. "מנתקי זרם ראשון" מופעל מיידית אם מדד ת"א-25 התיאורטי עלה ב-3%.
ה. "מנתקי זרם" ראשון ושני אינם מפסיקים את המסחר בנגזרים על מניות ומדדי ת"א-25.

 

 

11. איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס לרשימת ניירות ערך דלי סחירות?

א. הרשימה מתעדכנת מידי סוף שנה ב-31 בדצמבר.
ב. נייר ערך שהיה בהשהיית מסחר של חצי שנה ייכנס באופן אוטומטי לרשימה.
ג. בניירות שברשימה מתקיים מסחר רציף עם פקודת LMT בלבד.
ד. כתבי אופציה על מניה נכללים ברשימה.
ה. נייר ערך יצא מהרשימה אם בעל השליטה ידלל את החזקתו בחברה.

 

 

12. אג"ח צמוד מדד של חברת "הריסות" נסחר ב-4 לדצמבר בנתונים הבאים:
מדד בסיס: 87.58, מדד ידוע: 99.3, שער: 119.33, ריבית שנתית קבועה של 4.65% משולמת פעם בשנה, מס: 25%, תאריך תשלום קרוב: 10 ביולי 2017, תאריך פרעון סופי: 10 ביולי 2018. בנוסף נתון שהקרן נפרעת בשני תשלומים שווים.
בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. מח"מ האג"ח נמוך משנה.
ב. תשואת האג"ח נטו היא 0.5%.
ג. האג"ח נסחרת 3% מעל לערכה המתואם ברוטו.
ד. ערכה המתואם של האג"ח הוא 110.1.
ה. תשואת האג"ח ברוטו היא 1.5%.

 

13. בנק ישראלי מנפיק בת"א שתי סדרות של אג"ח מסוג COCO ; סדרה א' על רובד הון 1 וסדרה ב' על רובד הון 2.
איזה מבין ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס לכך?

א. תשואת אג"ח א' תהיה נמוכה מתשואת אג"ח ב.
ב. המשקיעים יעדיפו את סדרה ב' על סדרה א' בגלל הסיכון.
ג. בסדרה א' אין זכות לדחיית קופונים.
ד. סדרה ב' בכירה ביחס להון המניות וביחס לסדרה א' ונחותה ביחס לשאר מכשירי החוב של הבנק.
ה. לסדרה א' טריגר נמוך מהטריגר של סדרה ב'.

 

 

14. נתונה קרן הנאמנות "יהלום אסטרטגיות מעו"ף ממונפות (F6)".
איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס לקרן?

א. שיעור החשיפה למט"ח בקרן יכול לעלות על 200%.
ב. שיעור החשיפה למניות בקרן יכול להגיע עד ל- 200%.
ג. הקרן תציג סטיית תקן גבוהה מסטיית התקן של מדד ת"א-25.
ד. הקרן רשאית להשקיע במניות ונגזרים בלבד.
ה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% ושיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 200%.

 

15. איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. רכישת מניות מעט לפני מועד כניסתן למדד ת"א-100 ומכירתן מיד לאחר מכן תניב רווח ודאי למשקיעים, משום שתעודות הסל חייבות להתכסות בכל מחיר.
ב. מכירת מניות מעט לפני מועד יציאתן ממדד ת"א-100 ורכישתן בחזרה מיד לאחר מכן תניב רווח ודאי למשקיעים, משום שתעודות הסל חייבות למכור בכל מחיר.
ג. מכירת אג"ח קונצרניות בעלות תלוש גבוה בסמוך למועד האקס ורכישתן בחזרה מיד לאחריו תניב רווח ודאי למשקיעים בגלל אלמנט המיסוי.
ד. רכישת אג"ח במכרז למשקיעים מסווגים ומכירתו ביום המסחר הראשון תניב רווח ודאי הנגזר מעמלת ההתחייבות המוקדמת.
ה. הרחבת סדרת אג"ח תתבצע ברוב המכריע של המקרים בתשואה לפידיון גבוהה יותר מזו בה נסחרה האיגרת בסמוך למועד ההרחבה.

 

16. באיזה מן התיקים הבאים, עלייה במחיר נכס הבסיס תגדיל את הרגישות של התיק לשינויים בסטיית תקן של נכס הבסיס, אם מחיר נכס הבסיס כעת הינו 100?

א. Long Call (105) + Short Put (105)
ב. Long Call (105) + Long Put (110)
ג. Short Call (110) + Short Put (100)
ד. רכישת אוכף המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש 100.
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

 


17. באיזו מבין האסטרטגיות הבאות קיים מאפיין שאינו קיים באסטרטגיות אחרות?

א. רכישת אוכף
ב. מירווח עולה
ג. Covered Call
ד. רכישת פרפר
ה. מכירת חוזה עתידי

**לדעתנו שתי התשובות ג'+ה' יכולות להחשב לנכונות. בהתאם לתשובת הרשות לני"ע לשאלה זו נגבש נוסח לערעור.

 

18. בגין איזו מן הפוזיציות הבאות, דרישת הביטחונות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב תהיה הגבוהה ביותר? (כל האופציות הינן מדד ת"א-25).

א. מרווח עולה, המורכב מאופציות Call, בעלות מחירי מימוש השונים ב-30 נקודות זה מזה.
ב. מרווח עולה, המורכב מאופציות Put, בעלות מחירי מימוש השונים ב-20 נקודות זה מזה.
ג. אסטרטגיית Box המורכבת משני חוזים עתידיים סינתטיים, בעלי מחירים עתידיים השונים ב-10 נקודות זה מזה.
ד. מרווח יורד, המורכב מאופציות Call, בעלות מחירי מימוש השונים ב-10 נקודות זה מזה.
ה. אסטרטגיית Protective Put.

 

 

19. אם ידוע שער הפורוורד דולר/שקל לחודש, הינו 3.85 ש"ח לדולר, אזי בהכרח: -

א. מחיר של (3.90) Call לחודש גבוה מהמחיר של (3.90) Put לחודש.
ב. אם נתון כי שער הספוט הינו 3.84 ש"ח לדולר, אזי הריבית השקלית הגלומה במחיר החוזה נמוכה מהריבית הדולרית הגלומה במחיר החוזה.
ג. שער הספוט דולר/שקל נמוך מ- 3.85 ש"ח לדולר.
ד. שער הספוט דולר/שקל גבוה מ- 3.85 ש"ח לדולר.
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

 

20. דלתא של אופציה מהווה אומדן לשינויים במחיר אופציה כתוצאה משינויים במחיר נכס הבסיס. באיזו מן האופציות הבאות אומדן זה יהיה המדויק ביותר, אם מחיר נכס הבסיס הינו 100?

א. (100) Call
ב. Put (110)
ג. (105) Call
ד. Put (85)
ה. (75) Call

 לפרטים נוספים אודות מסלולי הלימודים וקורסי ההמשך
המוצעים במכללת מיטב דש

1-700-701-770

מסלולי הלימודים במכללת מיטב דש
מוצעים בפריסה ארצית
ת"א, חיפה, כנרת, ירושלים

• יסודות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון
• מקצועית א' + ב'
• יסודות הביטוח ופנסיוני גמר
• דיני ני"ע ואתיקה מקצועית
• ביטוח אלמנטרי - אש ורכוש, תאונות
• יסודות להשקעות בשוק ההון
• חשבון פשוט – להתנהל נכון
• ניתוח טכני
• קורס אנליסטים
• ועוד...