פתרון בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה נובמבר 2016

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.

לקריאת הפתרון של הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה, נובמבר 2016, לחצו כאן.

 


פתרון הבחינה באתיקה-גרסה 3
מועד נובמבר 2016

פתרון הבחינה ע"י המרצים – עו"ד כנרת רצון פיקובסקי, עו"ד אילן ורדניקוב ועו"ד אורי בר משה

מכללת מיטב דש ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד,
הבחינות, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם בדרך לקריירה.

לפרטים ויעוץ לימודים חייגו
1-700-701-770


תודה לכל תלמידי המכללה על סמסטר פורה ומוצלח!

התשובות המופיעות בפתרון זה אינן התשובות הרשמיות של רשות ני"ע, ונפתרו ע"י מרצי מכללת מיטב דש.


1. לפניכם רשימת ארבעה גורמים בשוק ההון:
I. תאגיד שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש.
II. בעלי השליטה בתאגיד אשר הינו בגדר "נהנה"
III. אדם שביכולתו לכוון בעקיפין פעולה ברכוש.
IV. תאגיד שלטובתו נעשית פעולה ברכוש.
על פי ההגדרות בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, איזה/אילו מן הגורמים הנ"ל הינו/הינם בגדר "נהנה"?

א. אף אחד מן הגורמים
ב. גורם I בלבד
ג. כל הגורמים
ד. גורמים I ו- IV בלבד
ה. גורמים I ו- II בלבד.

2. איזה מן המשפטים הבאים הוא הנכון ביותר ביחס לקרנות נאמנות?

א. חוק השקעות משותפות בנאמנות לא חל על ההסדר שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך, כאשר מספר המשתתפים בהסדר אינו עולה על 60 ושנעשה ללא פניה לציבור.
ב. מנהל קרן פתוחה רשאי להוסיף על מחיר היחידה או לנכות ממחיר הפדיון סכום ששיעורו ואופן גבייתו יקבעו בתשקיף
ג. מנהל קרן רשאי לעסוק, בנוסף לניהול קרנות נאמנות, גם בכל עיסוק חוקי אחר.
ד. מנהל הקרן חייב להגיש את סכום הקרן לרשות לניירות ערך עד שבוע לאחר הוצאת היחידה הראשונה.
ה. נכסי הקרן מוקנים לנאמן הקרן והוא רשאי לבצע בהם ככל העולה על דעתו לצורך השאת רווחיו.

3. איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס לדירקטורים חיצוניים?

א. בכל ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון, יכהנו לפחות שני דירקטוריונים חיצוניים.
ב. בחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטוריונים חיצוניים. בחברה פרטית שהיא חברה איגרות חוב יכהנו לפחות שלושה דירקטוריונים חיצוניים, וזאת מאחר שחברה פרטית אינה מדווחת לציבור דוחות כספיים.
ג. בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה שאינם בעלי השליטה בחברה, או קרוביהם, הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני.
ד. בחברה שמינתה שני דירקטוריונים חיצוניים בלבד, ניתן כי שניהם יהיו בעלי כשירות מקצועית.
ה. הדירקטורים החיצוניים בחברה ציבורית ימונו על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.


4. תמר, סמנכ"לית שיווק בחברת "פרחים ושתילים" בע"מ (להלן- "החברה"), חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב, מחזיקה במניות של החברה מזה שנים. חמישה שבועות לפני מועד פרסום הדוחות הכספיים, החליטה תמר למכור את מניותיה. החברה קבעה בנוהל פנימי מגבלות על ביצוע עסקאות בניירות ערך של החברה על ידי עובדיה במהלך 30 הימים הקודמים לפרסום הדוחות הכספיים. כחודשיים לפני פרסום הדוחות הכספיים קיבלו כל הסמנכ"לים בחברה לעיונם את טבלאות האקסל על בסיסן נערכים הדוחות הכספיים של החברה, לפיהם חלה ירידה משמעותית במכירות, מבלי שחל שינוי משמעותי בהוצאות החברה או בנתונים נוספים בדוחות הכספיים. לאחר פרסום הדוחות, שערי מניית החברה בבורסה ירדו ב-10%. רשות ניירות ערך בודקת חשד לפיו תמר ביצעה שימוש במידע פנים עת מכרה את מניותיה. תמר מצידה טוענת שהסיבה שמכרה את המניות היא הצורך בכסף נזיל לצורך חתונתו של בנה, וכי ממילא המגבלה הקיימת בנוהל החברה על ביצוע עסקאות רלוונטיות רק ל-30 הימים הקודמים לפרסום הדוחות הכספיים.
האם יתכן שתמר תשא באחריות פלילית בגין עשיית שימוש במידע פנים? מדוע?

א. לא; תמר לא נחשבת "איש פנים מרכזי בחברה" ורק איש פנים מרכזי בחברה יכול לבצע שימוש במידע פנים.
ב. לא; אומנם קיימת חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי נתוני הדוחות הכספיים טרם פרסומם הם בגדר מידע פנים, אלא שבמקרה זה תמר קיבלה לידיה רק את טבלאות האקסל ולא את הדוחות עצמם, ועל כן לא ניתן יהיה לקבוע כי מדובר בשימוש במידע פנים.
ג. כן; תמר עשויה לשאת באחריות פלילית אפילו אם הייתה מבצעת את מכירת המניות בעסקה מחוץ לבורסה אם האדם שמצוי בידו מידע פנים.
ד. כן; מכירת המניות בסמוך לאחר עיון בטבלאות האקסל עשויה להיחשב כשימוש במידע פנים, בין אם החברה קבעה מגבלות על ביצוע עסקאות בניירות ערך בתקופה הקודמת לפרסום דוחות כספיים ובין אם לאו.
ה. לא; קיימת חזקה שאינה ניתנת לסתירה כי עובדי החברה הפועלים על פי מגבלות שמפרסמת החברה לעובדיה על ביצוע עסקאות בניירות ערך לתקופה הקודמת לפרסום דוחות כספיים אינם עושים שימוש במידע פנים.


5. גבריאלה הינה מנהלת תיקים בעלת רישיון, אשר ניסחה הסכם לקוח הכולל שלוש הוראות כמפורט להלן:
I. הוראה המגבילה את אחריות גבריאלה לפי דיני הנזיקין בעניין אופן מילוי תפקידיה, לפיצוי בסך מקסימלי של דמי הניהול ששילם הלקוח.
II. הוראה המאפשרת לקבל אשראי עבור הלקוח ותנאיו של האשראי.
III. הוראה כי סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסים שייכללו בתיק ההשקעות ושיעורו של כל סוג ביחס לשווי התיק – יקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל התיקים.
בהתייחס להוראות המפורטות לעיל, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. הוראות I ו- III אינן מנוגדות לדין
ב. "אשראי" אינו בגדר "ניירות ערך" או "נכסים פיננסים" על פי חוק הייעוץ, ועל כן מנהל תיקים אינו אמור לעסוק בנטילת אשראי. לפיכך הוראה II אינה חוקית.
ג. הוראות II ו- III אינן מנוגדות לדין
ד. הוראה III אינה חוקית משום שהיא מותירה שיקול דעת רחב מדי לגבריאלה בניהול התיק.
ה. אין כל בעיתיות בהוראה I, משום שאין מדובר בפטור שלם ומלא מאחריות לפי חוק הייעוץ, אלא רק במגבלה המסייגת את אחריותה ביחס לפיצוי הכספי שיכול הלקוח לתבוע, וזאת עד לתקרה של דמי הניהול ששילם לגבריאלה. מדובר בהסדר סימטרי והגון, לפיו לקוח שנפגע יכול לקבל בחזרה את דמי הניהול ששילם.

6. יוסי עובד כבר עשר שנים כמנהל תיקים בחברת "המנצחים בע"מ" שהיא חברה לניהול תיקים. יוסי בעל רישיון מנהל תיקים והא מתמחה בהשקעות באג"ח קונצרני. לאחרונה פנו ליוסי שלושה מחבריו הטובים וביקשו ממנו לנהל עבורם את השקעותיהם במסגרת פרטית בשעות הפנאי ושלא במסגרת עבודתו.
האם יוסי רשאי לנהל עבור חבריו את השקעותיהם?

א. יוסי אינו רשאי לנהל עבור חבריו את השקעותיהם, מפני שהם מוגדרים כקרובים על פי חוק הסדרת העיסוק.
ב. מאחר שמדובר בפחות מחמישה לקוחות, יוסי רשאי לנהל עבורם את השקעותיהם במסגרת פרטית, ובלבד שלפני מתן השירות יעדכן אותם שאינו מכוסה בביטוח הנדרש מבעלי רישיון.
ג. יוסי רשאי לנהל השקעות עבור חבריו רק במסגרת עבודתו בחברה בעל רישיון ניהול תיקים.
ד. יוסי רשאי לנהל את השקעות חבריו שלא במסגרת חברה בעלת רישיון ניהול תיקים.
ה. יוסי רשאי לנהל עבור חבריו השקעות באג"ח קונצרני, היות שזה תחום המומחיות שלו ולא רשאי לנהל עבורם השקעות במניות.

7. דן הינו יועץ השקעות בעל רישיון. דן מתלבט האם הוא רשאי להמליץ ללקוחו לרכוש יחידות של קרן חוץ שלא ניתן לגביה היתר מטעם הרשות להצעת יחידותיה בציבור.
בנסיבות המתוארות, איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. כל ההיגדים האחרים שגויים
ב. בכל הנוגע לייעוץ לגבי קרנות חוץ, במסגרת תהליך מתן השירותים ללקוח על דן לשים לב למאפייני הקרנות והסיכונים הכרוכים בהשקעה בהן ולעלויות הכוללות הכרוכות בהשקעה בהן, וזאת תוך מתן משקל להיקף המידע הרלוונטי אודותן ומידת הנגישות אליו.
ג. דן רשאי לייעץ לגבי קרנות חוץ רק ללקוחות דוברי השפה במדינה בה הוצעו היחידות של קרן החוץ, למען יוכלו הלקוחות לעיין בעצמם בתשקיף.
ד. דן אינו רשאי לתת יעוץ השקעות לגבי קרן חוץ שלא ניתן לגביה היתר מטעם הרשות להצעת יחידותיה בציבור, משום שלגבי קרן חוץ יש צורך ברישוי מיוחד.
ה. יעוץ לגבי קרנות חוץ כמוהו כמו כל יעוץ אחר, ואין צורך במסגרת תהליך מתן השירותים ללקוח להתחשב בשאלת קיומם של ערכים מוספים בהשקעה בהן, ככל שקיימים כאלו, משום שהדבר מסרבל את תהליך הייעוץ.

8. דני, אלי וגדי עובדים בבית השקעות "המנצחים" (להלן: "החברה") שהוא חבר בורסה וחברה בעלת רישיון ניהול תיקים. דני, בעל רישיון שיווק השקעות, עובד כ"משווק" בבית ההשקעות ועיקר עבודתו לגייס לקוחות חדשים, להחתים אותם על הסכם התקשרות ולבצע עבורם בירור צרכים ראשוני. אלי, בעל רישיון ניהול תיקים, עובד כמנהל השקעות המתמחה במסחר במניות הנסחרות בבורסות מחוץ לישראל. גדי עובד במחלקת תפעול ותפקידו להזין את פרטי הלקוחות החדשים למערכות התפעול של החברה. לאחרונה השתתפו השלושה בהדרכה בנושא מסחר בחשבונות אישיים של עובדי החברה, שהועברה על ידי האחראי על הטמעת הוראות הדין בחברה. לאחר ההדרה נערך להם מבדק, בו היו צריכים ליישם את החומר הנלמד. להלן תשובותיהם במבדק:
דני: אני יכול לרכוש כל מניה או נייר ערך הרשומים למסחר בבורסה לני"ע בתל-אביב, אם הרכישה תתבצע במהלך המסחר בבורסה ואתן את ההוראה בכתב יום לפני הרכישה.
אלי: אני יכול לקנות מניות הנסחרות בנאסד"ק של חברה שאינה נסחרת בבורסה בישראל, אם השווי הרשום למסחר של מניות החברה גבוה מ- 200 מיליון דולר ארה"ב.
גדי: אני יכול לרכוש כל מניה או נייר ערך הרשומים למסחר בבורסה לני"ע בתל-אביב, אם הרכישה תתבצע במהלך המסחר בבורסה ואתן את ההוראה בכתב יום לפני הרכישה.
מי ענה תשובה נכונה?

א. דני, אלי וגדי.
ב. רק אלי וגדי.
ג. כולם טעו
ד. רק דני ואלי
ה. רק גדי.

9. שרון, מנכ"ל חברת ניהול תיקים (להלן: "החברה") המתגאה בייעוץ ההשקעות האובייקטיבי הניתן על ידי החברה, מודאג מנטישת הלקוחות בשנה האחרונה והוא בוחן אפשרויות להגדיל את הכנסות החברה.
לפניכם ארבעה אפיקים בהם שוקל שרון לבחור, במטרה להגדיל את הכנסות החברה:
I. פנייה לחברי הבורסה בבקשה לקבל החזר עמלות בגין פעולות קנייה ומכירה שיבוצעו לתיקים המנוהלים על ידי החברה וכן פנייה ללקוחות לקבל את הסכמתם מראש ובכתב לקבלת ההחזר האמור לשיעורו.
II. קבלת עמלת הפצה מאת מנהלי קרנות נאמנות בשל ביצוע עסקה, בשיעור שאינו עולה על השיעור המקסימלי שקבע שר האוצר, אם הלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה.
III. החברה תתחיל לעסוק בשיווק השקעות. לצורך כך תתקשר עם חברות המנהלות נכסים פיננסיים, כך שהחברה תקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים המנוהלים על ידן ובמקביל תעדכן את לקוחותיה על עניין זה ותחתים אותם על הסכם מעודכן.
IV. בעלי הרישיון המועסקים בחברה יפנו לכל הלקוחות שבטיפולם, יודיעו להם שהחברה מעוניינת להעלות את דמי הניהול הניגבים מהם ויקבלו את הסכמתם בכתב לשינוי דמי הניהול שיחויב בהם הלקוח ודרך חישובם.
באיזו/אילו מהאפיקים הנ"ל יכול שרון לבחור?

א. באפיק I בלבד.
ב. באפיק III בלבד.
ג. באפיק II בלבד.
ד. בכל אחד מהאפיקים המוזכרים לעיל.
ה. באפי' IV בלבד.

10. לבית ההשקעות "השקעות מעולות זה אנחנו" מספר חברות בנות : חברת "שיווק השקעות מעולות זה אנחנו" היא בעלת רישיון שיווק השקעות ; חברת "קרנות מעולות זה אנחנו" עוסקת בניהול קרנות נאמנות; חברת "ניהול השקעות מעלות זה אנחנו" היא בעלת רישיון ניהול תיקי השקעות.
שירן, בעלת רישיון שיווק השקעות, עובדת בחברת "שיווק השקעות מעולות זה אנחנו" שהיא חברה הפועלת בהתאם לכל הוראות החוק, ובכלל זה התקשרה עם לקוחותיה בהסכם הכולל גילוי כנדרש והיא מעוניינת להמליץ ללקוחותיה על השקעה בקרנות נאמנות המנוהלות על ידי חברת "קרנות מעולות זה אנחנו".
האם שירן רשאית להמליץ על קרנות נאמנות המנוהלות על ידי "קרנות מעולות זה אנחנו" ?

א. אסור לשירן להמליץ על קרנות נאמנות המנוהלות על ידי "קרנות מעולות זה אנחנו".
ב. שירן יכולה להמליץ ללקוחותיה על קרנות נאמנות המנוהלות על ידי "קרנות מעולות זה אנחנו" בכפוף להתאמתן למדיניות ההשקעה של הלקוחות.
ג. אם קיימות קרנות נאמנות אחרות הדומות מבחינת התאמתן ללקוחותיה, שירן אינה יכולה להמליץ על השקעה בקרנות נאמנות המנוהלות על ידי "קרנות מעולות זה אנחנו".
ד. שירן יכולה להמליץ על קרנות נאמנות המנוהלות על ידי "קרנות מעולות זה אנחנו" רק אם תודיע ללקוח על ניגוד העניינים בכל פעם שתשוחח עימו ותקבל את הסכמתו מראש, בכתב או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידה, ביחס לאותה עסקה.
ה. שירן יכולה להמליץ על קרנות נאמנות המנוהלות על ידי "קרנות מעולות זה אנחנו" רק אם הלקוח ביקש זאת באופן מפורש.

11. לפי חוק הייעוץ, איזו עסקה מבין העסקאות הבאות אינה בהכרח "עסקה בסיכון מיוחד"?

א. עסקה ביחידות של קרן המתמחה במניות ואיגרות חוב של חברות הנסחרות בדרום אמריקה, אם לא צוין בתשקיף כי ההשקעה בה כרוכה בסיכון מיוחד.
ב. עסקה בחוזה עתידי על שער הדולר, משום שהשקעה במט"ח אינה בגדר השקעה ב"נכס פיננסי" או ב"נייר ערך" לפי הגדרתם בחוק הייעוץ.
ג. מכירה בחסר, משום שתיתכן מכירה בחסר של נכסים שאין בהם כל סיכון.
ד. עסקה במוצר מובנה, משום שבכל מוצר מובנה מובטח החזר של הקרן.
ה. עסקה באופציות על מניית חברת "טבע", משום שמניית טבע הינה מנייה יציבה של חברת ענק, אשר משקלה במדד תל-אביב 25 גדול מאוד.

12. לפניכם ארבעה היגדים:
I. מנהל קרן יודיע לרשות על הגשת כתב אישום בשל ביצוע עבירה שאינה עבירת קלון נגד כל עובד במנהל הקרן.
II. מנהל קרן יודיע לרשות על התקיימות תהליך משמעתי לנושא משרה במנהל הקרן, בשל ביצוע עבירה שאינה עבירת קלון.
III. בעל שליטה במנהל קרן אשר נודע לו על כך שהוגש כתב אישום נגד נושא משרה במנהל הקרן, יודיע על כך מייד למנהל הקרן.
IV. מנהל קרן אשר נודע לו על כך שאדם המשתתף בקבלת החלטות הנוגדות לניהול קרן קיבל דרישה לתשלום עיצום כספי בשל הפרת הורת דין כלכלי, יודיע על כך מיד למחזיקי היחידות.
איזו/אילו מההיגדים הנ"ל נכון/ים?

א. רק היגדים I, III ו- IV
ב. רק היגדים II ו- III
ג. כל ההיגדים שגויים.
ד. רק ההיגדים I, II ו- III
ה. כל ההיגדים.


13. חברת "ביוטק פיתוח מוצרים משהו משהו" בע"מ היא חברה פרטית (שאינה נסחרת בבורסה בישראל או בבורסה זרה) המעוניינת לגייס כספים מהציבור לצורך פיתוח מוצר חדש. החברה אינה מעוניינת לשאת בעלויות הרבות הנובעות מפרסום תשקיף בטרם הנפקת ניירות ערך לציבור ולכן בוחנת כיצד היא יכולה לגייס כספים גם ללא עריכת תשקיף. אורי, סמנכ"ל הכספים של החברה, שמע שאם החברה תפנה רק למשקיעים בעלי ממון רב, החברה לא תידרש לפרסם תשקיף. אורי מעוניין להיפגש עם המשקיעים הפוטנציאלים הבאים:
I. אירית- מורה למדעים בעלת נכסים נזילים בשווי של 9 מיליון ₪ .
II. חיים – עורך דין העוסק בתחום שוק ההון, בעל תיק השקעות בשווי של כ- 7 מיליון ₪, המבצע בשנים האחרונות 40 עסקאות בממוצע ברבעון.
III. שרון- גנן בעשור האחרון בגן הילדים "ילדודס", המשתכר 7,500 ₪ בחודש, נשוי לשרונה, המכהנת בשלוש השנים האחרונות כסמנכ"לית בחברת בנייה ומשתכרת סכום של 160,000 ₪ בחודש.
IV. אלכסנדר- המנהל תיקים בעבור חמישה לקוחות בלבד במהלך שנה קלנדרית, לאל שיש בידיו רישיון ניהול תיקים.
למי מהמשקיעים הפוטנציאלים המנויים לעיל החברה תוכל לפנות בהצעת ניירות ערך מבלי לפרסם תשקיף?

א. אירית וחיים
ב. שרון ואלכסנדר
ג. החברה תוכל לפנות לכל אחד מהמשקיעים הפוטנציאלים המנויים לעיל.
ד. חיים ושרון
ה. אירית ושרון
** ישנן שתי תשובות אפשריות לשאלה זו. ניתן לערער על השאלה כי על אף שמכוונת להגדרת לקוח כשיר, הרי שאפשר להציע ל35 בלי תשקיף.


14. איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר ביחס לפעילות מהל תיקים?

א. מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי רשאי להשתמש במילה "ייעוץ" בשם שבו הוא מנהל את עסקיו.
ב. מנהל תיקים רשאי לבצע את העסקאות עבור לקוחותיו בהוראה במרוכז.
ג. מנהל תיקים לא רשאי להתנות את שכרו ברווחים שהלקוח יפיק, אך הוא רשאי לסכם עם הלקוח שתמורת דמי הניהול המשולמים יבצע עד 70 עסקאות ברבעון.
ד. מנהל תיקים לא רשאי לבצע עסקה עם לקוח, אפילו אם הלקוח הסכים לכך מראש בכתב.
ה. מנהל תיקים אינו רשאי לנהל חשבון השקעות עצמי.


15. גל, מנהל השקעות בכיר בחברת "גלגל ניהול השקעות" בע"מ, העוסקת בניהול תיקי השקעות ובייעוץ השקעות, נוהג לשוחח עם לקוחותיו מדי רבעון ולפרט בפניהם את כדאיות ההחזקה בניירות הערך שרכש לתיקם המנוהל. מיד לאחר השיחה גל נוהג לערוך רישום מפורט של מהל השיחה, הכולל את כל הפרטים המהותיים לפעות הייעוץ ולשלוח ללקוחותיו העתק מהרישום בדואר.
בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. פירוט של כדאיות ההחזקה בניירות ערך אינו נחשב ל"ייעוץ השקעות" ולכן גל לא נדרש לערוך פרוטוקול יעוץ.
ב. גל נדרש לערוך פרוטוקול יעוץ בשל כל פעולת יעוץ השקעות שנתן ללקוח, אך אינו נדרש למסור ללקוח את פרוטוקול הייעוץ שערך על ייעוץ ההשקעות שנתן ללקוח לגבי תיק שהוא מנהל, אלא אם ביקש זאת הלקוח.
ג. גל נוהג בהתאם להוראות החוק והתקנות, אם יעוץ ההשקעות מתקיים בשיחה טלפונית. אם יעוץ ההשקעות ניתן בפגישה פנים אל פנים- גל לא נדרש לערוך פרוטוקול יעוץ.
ד. גל אינו נדרש לערוך פרוטוקול יעוץ בשל כל פעולת יעוץ שנתן ללקוח לגבי תיק שהוא מנהל, אלא אם ביקש זאת הלקוח.
ה. גל נדרש לערוך פרוטוקול יעוץ בשל כל פעולת יעוץ שנתן ללקוח, אפילו אם הלקוח הוא לקוח כשיר.

16. חברת "רכבי זהב" (להלן- "החברה"), העוסקת בייבוא רכבי יוקרה, מעוניינת לנהל תיק השקעות. נציגי החברה קיימו פגישות עם מספר בעלי רישיון, שלאחריהן התקבלה החלטה בדירקטוריון החברה להתקשר עם שלושה מנהלי תיקים, שכל אחד מהם ינהל חלק מתיק ההשקעות בהתאם למדיניות שנקבעה בדירקטוריון החברה. החברה סירבה למסור למנהלי התיקים נתונים אודות מטרות ההשקעה, מצבה הכספי ויחסה לסיכון. שנה לאחר שהחברה החלה לנהל את תיקי ההשקעות ראתה אביגיל, המכהנת כמנכ"לית החברה, שאודי הוא מנהל התיקים שהצליח להשיג את התשואה הגבוהה ביותר מבין מנהלי התיקים. אביגיל פנתה לאודי וביקשה שינהל עבורה את תיק ההשקעות הפרטי שלה ושל בעלה. אביגיל ביקשה שמדיניות ההשקעות בחשבונה הפרטי תהיה זהה למדיניות ההשקעות בחשבון החברה וסירבה למסור לאודי נתונים על צרכיה והעדפותיה לרבות על אודות מטרות ההשקעה, מצבה הכספי ויחסה לסיכון. אודי החל לנהל את תיק ההשקעות של אביגיל ובעלה.
האם אודי נהג בהתאם להוראות הדין?

א. אודי רשאי לנהל תיק השקעות עבור החברה ועבור אביגיל, בתנאי שיתקשר לאביגיל פעם בשנה וישאל אותה אם היא מעוניינת לבצע שינוי מדיניות השקעה.
ב. אודי רשאי לנהל תיק השקעות עבור החברה, אך לא רשאי לנהל תיק השקעות עבור אביגיל ובעלה.
ג. אודי רשאי לנהל תיק השקעות עבור החברה ועבור אביגיל בתנאי שיתקשר לאביגיל פעם ברבעון וישאל אותה אם היא מעוניינת לבצע שינוי מדיניות השקעה.
ד. אודי רשאי לנהל תיק השקעות עבור החברה וכן רשאי לנהל תיק השקעות עבור אביגיל ובעלה.
ה. אודי אינו רשאי לנהל תיק השקעות עבור החברה ואינו רשאי לנהל תיק השקעות עבור אביגיל ובעלה.

 
17. אבי, בתיה וגנאדי למדו יחדיו בקורס ניהול תיקים, והם מחזיקים חשבון בנק משותף עם "קופה משותפת" של כספים שהפקידו שלושתם בחלקים שווין לצורך השקעות בשוק ההון. הם מקבלים החלטות השקעה במשותף, וחולקים את הרווחים וההפסדים של ההשקעות.
חברת "אוגנדה" בע"מ הינה חברה פרטית, והיא עומדת לבצע מכירה שח מניות למספר מצומצם של משקיעים. עד כה פנתה החברה בהצעה ל-34 משקיעים. חשב החברה מכיר את אבי, בתיה וגנאדי מן הלימודים המשותפים, והם מדווחים לו מעת לעת על ההצלחות וההספדים שלהם בחשבון המשותף. החשב שוקל לפנות מטעם החברה אל חבריו, בהצעה לרכוש מניות.
בנסיבות המתוארות, איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. בנסיבות המתוארות, החברה יכולה לפנות אל שלושת החברים כאחד, משום שיש למנות אותם יחדיו בהיותם מחזיקים ביחד.
ב. חברה פרטית כלל אינה רשאית לבצע מכירה של מניותיה.
ג. ניהול חשבון ההשקעות המשותף על ידי שלושת החברים מנוגד לדין.
ד. החברה יכולה להציע את מניותיה ללא מגבלה כל עוד היא מוכרת את המניות ל-35 משקיעים בלבד.
ה. בנסיבות המתוארות, החברה אינה יכולה לפנות את שלושת החברים, משום שיש למנות אותם בנפרד.

18. לפניכם שלושה משפטים המתייחסים לזיקה של תאגיד בנכס פיננסי:
I. הנכס הפיננסי הוא בניהולה של החברה השולטת באותו תאגיד.
II. הנכס הפיננסי הונפק על ידי חברה הנשלטת על ידי אותו תאגיד.
III. אחר מטעמו של אותו תאגיד זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה, למעט החזר עמלה או עמל הפצה כאמור בסעיף 17(ב)(3) עד (5) בחוק הייעוץ, שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו.
איזו/אילו מהמשפטים הנ"ל נכון/ים על-פי הגדרת "זיקה" בחוק הייעוץ?

א. משפטים I ו- III בלבד.
ב. משפו I בלבד.
ג. משפטים I ו- II בלבד.
ד. משפט II בלבד.
ה. כל המשפטים.

 
19. חברת "הסוס הדוהר ניהול קרנות נאמנות" בע"מ מנהלת קרן נאמנות (להלן: "הקרן") בשם: "הסוס הדוהר (c4)(!) ברזיל".
בהתייחס לכך, איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג ההשקעה עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות.
ב. הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי יש לשים לב לתנודתיות ולסיכונים הנובעים מהשקעה בברזיל, אשר מצויה בחוסר יציבות פוליטית וכלכלית.
ג. הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי מנהל הקרן רשאי להשקיע חלק מכספי הקרן גם באג"ח או מניות של חברות שאינן נסחרות בבורסות בברזיל או באג"ח של ממשלת ברזיל.
ד. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
ה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

20. מיכאל משמש כמנהל התיקים של ליאונרדו מזה 15 שנים, ויחסי האמון ביניהם מצוינים – הם אפילו נפגשים בנסיבות חברתיות. לאונרדו היפנה אל מיכאל רבים מחבריו על מנת שמיכאל ינהל גם את התיקים שלהם. ומנגד, מיכאל היפנה אל ליאונרדו, רופא אורתופד במקצועו, מספר חברים שנזקקו לאורתופד. ליאונרדו סומך על מיכאל ב'עיניים עצומות', ולפני מספר שנים, במסגרת ארוחה שבה ציינו השניים עשור לפעילותם המשותפת, אמר ליאונרדו למיכאל כך: "כל עוד אתה לא חורג ממדיניות ההשקעה שנסכם פעם בשנה, אין צורך למלא את כל הטפסים והניירת שאתה מחתים אותי עליהם, כמו עדכון צרכים תקופתי, הסכמה לעסקה בסיכון מיוחד וניגוד עניינים, ולא צריך ולהקפיד על שאר הרגולציות שמציקות לך. אני רוצה שתנצל את הזמן לעשות לי עבודה טובה ולא להתעסק בכל מיני מגבלות פרוצדורליות".
בנסיבות המתוארות, איזה מן ההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. כל ההיגדים האחרים שגויים.
ב. אין במתן הסכמת ליאונרדו כדי לפטור את מיכאל מחובותיו לפי חוק הייעוץ, משום שההסכמה הייתה כללית ולא לעסקה מסוימת.
ג. אין במתן הסכמת ליאונרדו, בין ביחס לעסקה מסוימת ובין ביחס לסוגי עסקאות, כדי לפטור את מיכאל מחובותיו לפי חוק הייעוץ, משום שההסכמה לא הייתה בכתב אלא בעל פה.
ד. מיכאל לא היה רשאי להפנות אחרים לטיפול רפואי אצל ליאונרדו.
ה. ליאונרדו לא היה רשאי להפנות אחרים לטיפולו של מיכאל, משום שאינו בעל רישיון יועץ, והפניה כאמור הינה יעוץ השקעות.
** ישנן שתי תשובות אפשריות לשאלה זו. ניתן לערער על השאלה בשל חוסר המובהקות של התשובות.

 

21. דני אינו בעל רישיון, והוא מנהל תיקי השקעות לארבעה מחברי הילדות שלו, וזאת ללא חתימה על הסכם. דני סיכם עם חבריו כי הוא אינו גובה מהם דמי ניהול, וזאת לאור ההיכרות רבת השנים ביניהם, אבל הוא משתתף איתם ברווחים בתיקים, בכך שהוא מקבל 5% מן הרווח שהוא עוזר לחבריו להפיק, או כפי שחבריו מכנים את השיטה בבדיחות: "הרווחנו- נחלוק איתך. לא הרווחנו – נחנוק אותך".
בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. דני אינו בעל רישיון ולכן לא חלים עליו הכללים המחייבים בעל רישיון.
ב. דני חייב לערוך הסכם בכתב עם לקוחותיו, ואסור לו להתנות את שכרו ברווח שיפיקו חבריו.
ג. דני אינו רשאי לנהל תיקי השקעות, משום שאינו בעל רישיון.
ד. מאחר שהדברים נעשו בהסכמה עם החברים, אין בעייתיות בפעולות של דני.
ה. דני רשאי להתנות את שכרו ברווחה שיפיקו חבריו, משום שהאיסור בחוק קובע כי לא יתנה מנהל תיקים את שכרו במספר העסקאות שבוצעו עבור הלקוח, אך אין איסור להתנות את השכר ברווחה שהפיק הלקוח מהעסקה.

22. "ציקלופ" בע"מ היא חברה ציבורית ישראלית העוסקת בפיתוח עדשות מגע. סיגל הינה סמנכ"לית הכספים בציקלופ. סיגל נשואה ליאיר, המשמש נהג אוטובוס בחברה גדולה. לפני מספר ימים, בשעת ארוחת הערב עם ילדיהם, סיפרה סיגל ליאיר כי משא ומתן שמקיימת ציקלופ עם קונצרן "אולימפוס", חברה בינלאומית גדולה בתחום המכשור הרפואי, מתקרב והשלמה ולחתימה על ההסכם. סיגל הסבירה ליאיר כי מדובר בעסקה מדהימה עבור ציקלופ, שתגדיל את הרווחיות שלה באופן ניכר, וכי היא מצפה לקבל בונוס גדול עם חתימה העסקה. סיגל סיכמה את הדברים במילים: "זה ממש סודי, אבל בקרוב נדע מה יקרה ומה גובה הבונוס, ואז ניסע עם הילדים לדיסנילנד".
יאיר ראה בעניין הזדמנות להרוויח כסף וסיפר על העסקה המתרקמת לאחותו, אפרת. הוא אמר לאפרת כי: "המידע אינו פומבי ויש לשמורו בסוד, אך אני ממליץ לך לרכוש את המניות". למחרת היום, בשעה 08:30 (שעה לפני תחילת המסחר בבורסה) פרסמה ציקלופ דיווח מיידי ובו הודעה על חתימת ההסכם בינה לבין אולימפוס. הדברים עלו מיד בכותרות הראשיות של אתרי האינטרנט הפיננסיים. באותו היום, בשעה 11:30, רכשה אפרת מניות של "ציקלופ" בשווי שח 50,000 ₪ . אפרת מכרה את המניות בסוף יום המסחר והרוויחה 9,900 ₪.
לפניכם שישה היגדים המתייחסים לנסיבות המתוארות לעיל:
I. סיגל היא "אשת פנים" מכוח החוק.
II. יאיר הינו "איש פנים" מעצם היותו בן זוגה של סיגל.
III. אפרת הינה "אשת פנים" מעצם היותה הגיסה של סיגל.
IV. סיגל אינה אשת פנים מרכזית.
V. יאיר עשה שימוש במידע פנים.
VI. אפרת עשתה שימוש במידע פנים.
אילו מההיגדים הנ"ל נכונים?

א. כל ההיגדים
ב. היגדים I, II, III ן- IV בלבד.
ג. היגדים I, III ו- VI בלבד.
ד. היגדים I, III, IV ו-VI בלבד.
ה. היגדים I, II ו- V בלבד.

23. יוני מרבה להשתתף בפורומים כלכליים ברשת האינטרנט. לאחרונה רכש יוני את מניותיה של חברת "מזון טעים ובריא" בע"מ, הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. יומיים לאחר הרכישה, ובמטרה לגרוף לכיסו רווחים, יוני פרסם במספר פורומים אינטרנטיים הודעה הכוללת קישור לכתבה מזויפת באתר הכלכלי "כלכלה לה לה", לפיה ענקית המזון הסינית "בייג'ין פוד" מתעניינת ברכישת חברת "מזון טעים ובריא" בע"מ והוסיף להודעה את הכיתוב הבא: "מניית מזון טעים ובריא תזנק באלפי אחוזים בימים הקרובים. למבינים בלבד. רווח בטוח."
שלוש שעות לאחר הפרסום, עורך האתר הכלכלי "כלכלה לה לה" גילה שיש ברשת האינטרנט קישור לכתבה מזויפת ופעל להסרת ההודעה של יוני והכתבה מרשת האינטרנט.
יוני הספיק למכור את מניות חברת "מזון טעין ובריא" שברשותו ברווח של 5,000 ₪ בלבד.
האם יוני יכול להיות מואשם בביצוע עבירות על חוק ניירות ערך? מדוע?

א. יוני יכול להיות מואשם בביצוע עבירת תרמית רק אם מישהו מגולשי הפורומים יגיש תלונה למשטרה או לרשות ניירות ערך.
ב. יוני לא יכול להיות מואשם בביצוע עבירות על חוק ניירות ערך, מפני שלא גרף לכיסו רווחים גבוהים.
ג. יוני לא יכול להיות מואשם בביצוע עבירות על חוק ניירות ערך, מפני שאינו גורם מפקח.
ד. יוני יכול להיות מואשם בביצוע עבירת תרמית בניירות ערך, מפני שביצע עסקה מתואמת בניירות ערך.
ה. יוני יכול להיות מואשם בביצוע עבירת תרמית בניירות ערך, מפני שניסה להניע את קוראי הכתבה לרכוש מניות תוך פרסום נתונים כוזבים.

24. עופר, לקוח ותיק של עודד, קרא בעיתון שהשקעה בפיקדון מובנה היא השקעה משתלמת שתניב תשואה גבוהה בטווח הקצר. עופר פנה לעודד, יועץ השקעות ותיק בעל רישיון, וביקש לקבל יעוץ השקעות ביחס להשקעה בפיקדון מובנה. עודד, שלא רצה לאבד את אחד הלקוחות הגדולים ביותר שלו, נענה לבקשתו של עופר ונתן לו יעוץ השקעות על השקעה בפיקדון מובנה מבלי שעודד בקיא באופן ההצמדה על פי תנאי הפיקדון המובנה, במועדים ובתדירות בהם ניתן לממשו.
האם עודד פעל בהתאם להוראות הדין? מדוע?

א. לא; לצורך עמידה בחובת הזהירות החלה על בעל רישיון, עודד נדרש להכיר היטב את ניירות הערך והנכסים הפיננסיים בטרם מתן המלצה ללקוח.
ב. כן; אם השקעה בפיקדון המובנה תואמת את מדיניות ההשקעה של עופר.
ג. כן; פיקדון מובנה אינו נכס פיננסי ועודד לא חב בחובות כלשהם בעת מתן יעוץ השקעות על נכס מסוג זה.
ד. לא; פיקדון מובנה הוא נכס בסיכון מיוחד ולכן עודד צריך לקבל את הסכמת הלקוח לקבל יעוץ השקעות על נכסים בסיכון מיוחד עד שבוע לאחר מתן הייעוץ.
ה. כן; עודד רשאי להעניק לעופר יעוץ השקעות אודות ההשקעה בפיקדון המובנה מפני שהלקוח יזם את הייעוץ על הפיקדון המובנה.

 
25. כיצד יש לאשר התקשרות של חברה שהתאגדה בישראל עם בעל השליטה המשמש מנכ"ל החברה, באשר לתנאי כהונתו והעסקתו בחברה שאיגרות החוב שלה הוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור?

א. מנכ"ל החברה רשאי לאשר בעצמו את תנאי כהונתו והעסקתו.
ב. בעל שליטה בחברה אינו יכול לכהן כמנכ"ל.
ג. נדרש אישור ועדת התגמול והאסיפה הכללית.
ד. אם החברה הייתה חברה ציבורית היה נדרש אישור האסיפה הכללית בלבד.
ה. נדרש אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.לפרטים נוספים אודות מסלולי הלימודים וקורסי ההמשך
המוצעים במכללת מיטב דש

1-700-701-770

מסלולי הלימודים במכללת מיטב דש
מוצעים בפריסה ארצית
ת"א, חיפה, כנרת, ירושלים

• יסודות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון
• מקצועית א' + ב'
• יסודות הביטוח ופנסיוני גמר
• דיני ני"ע ואתיקה מקצועית
• ביטוח אלמנטרי - אש ורכוש, תאונות
• יסודות להשקעות בשוק ההון
• חשבון פשוט – להתנהל נכון
• ניתוח טכני
• קורס אנליסטים
• ועוד...