מבחן לדוגמא בחשבונאות

 

 

1. חברת "מכללת מיטב-דש" הנפיקה את המניות הבאות:

ב- 1.1.09 הנפיקה החברה 20,000 מניות רגילות, 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
כמו כן, הנפיקה החברה באותו תאריך 2,000 מניות בכורה, 2 ש"ח ערך נקוב כל אחת, 13%, לא צוברות ולא משתתפות. ו-5,000 מניות בכורה נוספות, 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, 10%, צוברות ומשתתפות.
ביום ה- 1.7.10 הנפיקה החברה 3,000 מניות בכורה 1 ש"ח ערך נקוב, 8%, צוברות ולא משתתפות.
בתום שנת 2012 חילקה החברה דיבידנד לראשונה בתולדותיה בסכום של 80,000 ש"ח.
מה חלקן של בעלי המניות הרגילות בדיבידנד?

א. 76,880.
ב. 61,504.
ג. 15,376.
ד. 17,376.
ה. 64,000.

 

www.youtube.com/embed/45TzsGzS4qo

 

 
2. להלן מספר היגדים, מה מהבאים אינו תנאי הדרוש לצורך הכרה בהפרשה:
I לישות מחויבות קיימת בגין אירועי עבר.
II צפוי שיידרש תזרים מזומנים או משאבים שלילי.
III ניתן לערוך אומדן מהימן של גובה ההתחייבות.
IV המחויבות תסולק במחזור העסקים הקרוב.
V עיתוי פרעון ההתחייבות ידוע.

א. תשובה V.
ב. תשובה I.
ג. תשובות I ו- II.
ד. תשובות I ו- V.
ה. תשובות IV ו- V.

 


www.youtube.com/embed/W5fRro5akvU

 


הנתונים הבאים רלוונטים לשאלות 3, 4 ו- 5
כיצד כל אחד מהאירועים הבאים ישפיע על תזרים המזומנים, סך הנכסים, סך ההתחייבויות והרווח הנקי ?
3. חברת "מכללת מיטב-דש בע"מ" רכשה נכס בשנת 2012. כיצד הוצאות הפחת ישפיעו על הדוחות הכספיים לשנת 2013?

א. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יקטן וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.
ב. סך הנכסים יישארו ללא שינוי, סך ההתחייבויות יירדו, סך הרווח הנקי יקטן וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.
ג. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יקטן וסך תזרים המזומנים ירדו.
ד. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יישאר ללא שינוי וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.
ה. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.

 

www.youtube.com/embed/3KcQFZ3IIEA

  
4. חברת "מכללת מיטב-דש בע"מ" שילמה לעובדיה את שכר דצמבר בחודש ינואר 2013. כיצד פעולה זו תשפיע על דוחות 2013?
א. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יקטן וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.
ב. סך הנכסים יישארו ללא שינוי, סך ההתחייבויות ירדו, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.
ג. סך הנכסים ישארו ללא שינוי, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים ירדו.
ד. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יקטן, סך הרווח הנקי יישאר ללא שינוי וסך תזרים המזומנים יקטן.
ה. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.

 

www.youtube.com/embed/wV7_740IsC8

 

5. חברת "מכללת מיטב-דש בע"מ" רכשה מלאי במזומן בשנת 2013, עד תום השנה המלאי טרם נמכר. כיצד פעולה זו תשפיע על דוחות 2013?
א. סך הנכסים יגדלו, סך ההתחייבויות ירדו, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יגדל.
ב. סך הנכסים ירדו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.
ג. סך הנכסים ישארו ללא שינוי, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יישאר ללא שינוי וסך תזרים המזומנים יקטן.
ד. סך הנכסים יגדלו, סך ההתחייבויות יישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יגדל.
ה. סך הנכסים יגדלו, סך ההתחייבויות ישארו ללא שינוי, סך הרווח הנקי יגדל וסך תזרים המזומנים יישאר ללא שינוי.

 

www.youtube.com/embed/M5YcQh4_llw


6. אילו מפריטים הבאים ישפיעו על תזרים המזומנים מפעילות שוטפת?

א. תיקון טעות בגין פחת של שנה קודמת.
ב. תקבולים מחכירה תפעולית.
ג. רכישת קרקע לצורך הקמת מפעל.
ד. מכירה באשראי ללקוח.
ה. רווח הון ממכירת קרקע.

 

www.youtube.com/embed/Yq1pyAFWXZY

 

7. חברה הכירה בהוצאה בגין חובות מסופקים בסך 300,000 ש"ח. עקב שינוי אומדן, שונתה ההוצאה ל- 450,000 ש"ח. להלן מספר היגדים לגבי השינוי:

I הרווח התפעולי יקטן ב- 150,000 ש"ח.
IIתזרים מזומנים מפעילות שוטפת לא ישתנה.
III הרווח הגולמי יעלה ב- 150,000 ש"ח.
IV תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יעלה ב- 150,000 ש"ח.
V מזומנים ושווי מזומנים יגדלו ב- 150,000 ש"ח.


א. רק היגד I נכון.
ב. רק היגד II נכון.
ג. היגדים I ו- II נכונים.
ד. היגדים I, II ו- III נכונים.
ה. אף אחד מההיגדים אינו נכון.

 

www.youtube.com/embed/VUTnMFAJS64

 

 

8. חברה הכירה בהוצאה בגין חלוקת אופציות לעובדיה בסך 300,000 ש"ח. חשב החברה מצא טעות בחישוב ההוצאה ובעקבות כך שונתה ההוצאה ל- 450,000 ש"ח. להלן מספר היגדים לגבי השינוי:

I הרווח התפעולי יקטן ב- 150,000 ש"ח.
II סך ההון העצמי לא ישתנה.
III הרווח הגולמי יעלה ב- 150,000 ש"ח.
IV תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יקטן ב- 150,000 ש"ח.
V מזומנים ושווי מזומנים יגדלו ב- 150,000 ש"ח.

א. רק היגד I נכון.
ב. רק היגד II נכון.
ג. היגדים I ו- II נכונים.
ד. היגדים I, II ו- III נכונים.
ה. אף אחד מההיגדים אינו נכון.

 

www.youtube.com/embed/McJzKUZfupc

 

 
9. חברת "מכללת מיטב-דש" הוקמה בשנת 2012. החברה הינה יצרנית מטהרי אוויר. במהלך שנת 2012 עלות המלאי עלתה, כך שהמחיר הגבוה ביותר נקבע בתום השנה. מה יקרה לרווח הגולמי של שנת 2013 במידה והחברה היתה נוקטת בשיטת FIFO (נרי"ר) במקום שיטת הממוצע משוקלל בהערכת המלאי שלה, בהנחה כי במהלך שנת 2013 נמכר כל המלאי, כך שלא נותר מלאי בתום השנה?

א. יעלה.
ב. ירד.
ג. השיטות שהוזכרו אינן שיטות לחישוב עלות.
ד. לא ישתנה.
ה. אין מספיק נתונים. יש צורך בנתוני קניה ומכירה במהלך השנה.

 

www.youtube.com/embed/y7rCZz71kzE

 

10. על איזה מהעקרונות הבאים מתבססים כללי החשבונאות באשר לאיחוד
דו"חות כספיים?

א. עקרון המהות הכלכלית הקודמת לצורה המשפטית
ב. עקרון שמרנות
ג. עקרון המדידה על בסיס מזומן
ד. עקרון ההקבלה בין הכנסות להוצאות
ה. עקרון העסק החי


www.youtube.com/embed/lyP6jprwFAY

 


11. לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 16, מי מהבאים יוכר כרכוש קבוע?

I תוכנת מחשב לחברה המייצרת גולות ומהדקי נייר.
II רכישת לקוחות מחברת הייטק שפשטה רגל.
III מבנה בחברת נדל"ן אשר מוכרת דירות.
IV פטנט שנרכש מממציאו על-ידי חברת תרופות.
V תוכנת מחשב שפותחה בחברה על-ידי המהנדס הראשי של החברה.

א. היגד V.
ב. היגד III.
ג. היגדים II, IV ו- V.
ד. היגדים III ו- V.
ה. אף אחד מההיגדים אינו נכון.


www.youtube.com/embed/uGDGNTFXeLY

  

להלן נתוני מאזן בוחן של חברת "המסמלצים בע"מ":


12. בהנחה שמלאי החברה ליום 31.12.12 עמד על 300,000 ש"ח. מהו שיעור הרווח הגולמי של החברה?

א. 25%.
ב. 33.33%.
ג. 69.44%.
ד. 75%.
ה. 80%.

 

www.youtube.com/embed/iwwhJxVeqm4

 

13. במידה וסך לקוחות החברה ליום 31.12.13 עמד על 600,000 ש"ח ובמידה כי לא חולק דיבידנד השנה. מהם העודפים ליום 31.12.13 ומהו הרווח השנתי?

א. עודפים 50,000 , רווח 1,350,000.
ב. עודפים 740,000 , רווח 1,350,000.
ג. עודפים 50,000 , רווח 690,000.
ד. עודפים 740,000 , רווח 690,000.
ה. עודפים 50,000 , רווח 1,270,000.


www.youtube.com/embed/Y2DqJQ925yc

 


14. בהמשך לשאלה הקודמת - מהו היחס השוטף של החברה?

א. 5.4.
ב. 3.4.
ג. 3.2.
ד. 0.5.
ה. 5.1.

 

www.youtube.com/embed/H9LhrzXkdfg

 

15. בהמשך לשאלה הקודמת - מהו יחס הון זר לסך נכסים של החברה?

א. 0.29.
ב. 0.41.
ג. 0.71.
ד. 0.47.
ה. 0.34.

www.youtube.com/embed/lFs8ANn0ous

 


16. להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברה:
רווח נקי 10,000.
רווח המיוחס לבעלי מניות רגילות המקנות שליטה 7,000.
רווח המיוחס לבעלי מניות המיעוט (מניות אשר אינן מקנות שליטה) 3,000.


בשנת 2010 הנפיקה החברה 10,000 מניות רגילות, 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
ביום 1.8.11 הנפיקה החברה 4,000 מניות רגילות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

מהו הרווח למניה לשנת 2011 (יש לדייק עד שתי ספרות לאחר הנקודה)?

א. 0.47.
ב. 0.85.
ג. 0.25.
ד. 0.60.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

 

www.youtube.com/embed/e9Hbzjt13h0

 


17. לצורך רישום המסים הנדחים במאזן חברת "מכללת מיטב" ל-31.12.11 התגלה כי קיימים שני הפרשים בין הרישום בספרי החברה לבין מס הכנסה:
החברה קיבלה מזומנים על חשבון שירותים שיינתנו בשנה הבאה ולכן הכירה בהכנסות מראש.
החברה מפחיתה בספריה מכונה בקו ישר על פני 5 שנים. מס הכנסה מפחית על פני 3 שנים.
כיצד יירשמו המסים הנדחים במאזן החברה ל-31.12.11?

א. נכס שוטף בגין ההכנסות מראש ונכס לא שוטף בגין המכונה.
ב. נכס לא שוטף בגין המכונה ונכס לא שוטף בגין ההכנסות מראש.
ג. נכס שוטף בגין המכונה והתחייבות שוטפת בגין ההכנסות מראש.
ד. התחייבות לא שוטפת בגין המכונה ונכס לא שוטף בגין ההכנסות מראש.
ה. אף תשובה אינה נכונה

 

www.youtube.com/embed/r3Z_-J76PVY

 

בתאריך 1.5.12 רכשה חברת "הנדחים בע"מ" מכונה תמורת 180,000 ש"ח. המכונה נרשמה בדוחות הכספיים תחת כותרת רכוש קבוע על בסיס עלות מופחתת. החברה מפחיתה את המכונה בדוחותיה הכספיים למשך 6 שנים בקו ישר. לצורכי מס, המכונה מופחתת על פני 4 שנים בקו ישר.
בדצמבר 2012 שיעור מס החברות העמד על 29%. באותו חודש (דצמבר) פורסם חוק שלפיו שיעור מס החברות בשנת 2013 ירד ל 27% ומשנת 2014 ואילך שיעור מס החברות יהיה 25%.

18. מהי יתרת המס הנדחה ליום 31.12.12?

א. 2,500 ש"ח.
ב. 2,700 ש"ח.
ג. 2,900 ש"ח.
ד. 1,875 ש"ח
ה. כל התשובות לעיל שגויות.

 

www.youtube.com/embed/LMKISReh2JM

 

19. כיצד היתה משתנה תשובתך (מה תהיה יתרת המס הנדחה) לו החברה היתה אומדת את ערך הגרט של המכונה ב- 20,000 ש"ח?

א. התשובה לא היתה משתנה.
ב. 2,900 ש"ח.
ג. 5,000 ש"ח.
ד. 10,000 ש"ח.
ה. 2,222 ש"ח.

 

www.youtube.com/embed/1qGrQVuvO2M

 


20. בהתבסס על תקן 36 בנושא ירידת ערך נכסים, מה צריך להיות כלול באומדני תזרימי המזומנים העתידיים לצורך חישוב שווי השימוש של הנכס?

א. תחזית תקבולי או תשלומי מיסים הקשורים לנכס.
ב. תחזית תקבולי או תשלומי מזומנים מפעילויות המימון הקשורות לנכס.
ג. תחזית תזרימי המזומנים בגין שינוי מבני עתידי הקשור לנכס, שהתאגיד עדין לא התקשר לגביו.
ד. תחזית תזרימי מזומנים תפעוליים חיוביים ושליליים הנגרמים מהשימוש המתמשך בנכס.
ה. הוצאה הונית עתידית, שתגדיל או תשפר את רמת הביצועים של הנכס, מעבר לזו שהוערכה לפני אותה הוצאה הונית.


www.youtube.com/embed/ZjopTVZb3FU

 

וכמה מילים לסיכום וטיפים אחרונים ...


www.youtube.com/embed/x6GOk7Y_2DA


מקווה שהצלחתם עד מאוד
ערן יהלום, רו"ח