מבחן לדוגמא בכלכלה

שאלה מס' 1:
במשק סגור מייצרים מכוניות. פלסטיק הוא חומר גלם חשוב בייצור מכוניות. ידוע כי השנה חלה ירידה חדה במחיר הפלסטיק, ובנוסף חלה עלייה בהכנסות הצרכנים. כתוצאה מכך בשוק המכוניות:
א. אם מכוניות הן מוצר ניטראלי, אזי ניתן להסיק שמחירם בשוק לא ישתנה בכלל.
ב. אם תהיה ירידה במחיר מכוניות, אזי ניתן להסיק שבהכרח המכוניות הן מוצר נורמאלי.
ג. אם תהיה ירידה במחיר המכוניות, אזי ניתן להסיק שיקנו פחות מכוניות כי מדובר במוצר נחות.
ד. אם תהיה עליה במחיר המכוניות, אזי ניתן להסיק שבהכרח המכוניות הן מוצר נורמאלי.

פתרון שאלה מס' 1:
http://youtu.be/1uZWxPxKzgs

 

שאלה מס' 2:
משק מייצר את המוצרים X ו-Y על עקומת תמורה ליניארית. עקב שיפורים טכנולוגיים שחלו בתהליך הייצור של מוצר X, הוכפלה כמות הX שאפשר לייצר בכל נקודת ייצור. לכן בתנאים אלו:
א. כמות מוצר X שהמשק מיצר תוכפל בהכרח.
ב. העלות האלטרנטיבית השולית לייצור המוצר X תוכפל.
ג. העלות האלטרנטיבית השולית לייצור המוצר X תרד והעלות ה האלטרנטיבית השולית לייצור Y תגדל.
ד. ייתכן והמשק יבחר לייצר את אותה כמות ממוצר X, ואז בהכרח הוא יגדיל את הכמות המיוצרת של Y.

פתרון שאלה מס' 2:
http://youtu.be/Iyl9qlECh74שאלה מס' 3:
הניחו שעקומות הביקוש למוצרים A וB יורדות משמאל לימין ועקומות ההיצע עולות משמאל לימין. בעקבות סובסידיה שניתנה ליצרנים בשוק מוצר A יתרחשו האירועים הבאים:
א. לא יחול שינוי במחיר השוק והכמות הנמכרת של מוצר B במידה והוא מוצר תחליפי לA, כאשר פדיון יצרני מוצר A יגדל בעקבות השיפור הטכנולוגי.
ב. פדיון יצרני מוצר A יקטן במידה וגמישות הביקוש של הצרכנים למוצר קטנה מ1, פדיון יצרני מוצר B יעלה במידה ומוצר B הוא מוצר משלים לA.
ג. במידה ומוצר B הוא מוצר משלים לA אזי מחיר השוק והכמות הנמכרת ממנו יהיו נמוכים יותר לעומת המצב טרם השיפור הטכנולוגי.
ד. הוצאות הצרכנים על מוצר A יעלו והוצאות הצרכנים על מוצר B יקטנו.
ה. אף תשובה איננה נכונה.

פתרון שאלה מס' 3:
http://youtu.be/4doDqaCSUXM

 

שאלה מס' 4:
להלן נתוני עלות ייצור יומי של יצרן הפועל בתנאי תחרות משוכללת.
כמות 0 1 2 3 4 5 6
סה"כ עלות 20 55 100 149 210 280 400
אם נתון שמחיר המוצר בשוק עלה מ- 49 ש"ח ליחידה ל- 70 ש"ח ליחידה אזי:
א. היצרן יגדיל את הייצור מ- 3 יחידות ל- 5 יחידות בזמן קצר ובזמן הארוך.
ב. היצרן יקטין את הייצור מ- 3 יחידות ל- 2 יחידות גם בזמן קצר וגם בזמן ארוך.
ג. מאחר והעלות הקבועה היא 20 ש"ח ונמוכה ממחיר השוק, הרי שברור כי לא כדאי לייצר אפילו בטווח קצר.
ד. כדאי להגדיל את הייצור ל-70 יחידות בזמן קצר ולהקטין ל- 40 בזמן ארוך.
ה. כל התשובות האחרות שגויות.

פתרון שאלה מס' 4:
http://youtu.be/ItZA5P07TsU

 

שאלה מס' 5:
ידוע כי עקומת הביקוש זזה ימינה ולמעלה. איזה מבין הטענות הבאות אינה יכולה להסביר זאת?
א. מחירו של מוצר תחליפי התייקר.
ב. הממשלה החליטה על מתן סובסידיה ליצרנים לכל יחידה מיוצרת.
ג. חלה עלייה בהכנסת הצרכנים ומדובר במוצר נורמאלי.
ד. חל גידול במספר הצרכנים במשק.

פתרון שאלה מס' 5:
http://youtu.be/0MHz6l95efc

 

שאלה מס' 6:
במשק סגור נמדדו הנתונים הבאים: מסים 1000, תשלומי העברה 500, חיסכון אישי 550, רווחים שלא חולקו 200, החיסכון של המשק 300, הכנסה פנויה 5000. מכאן נסיק ש:
א. התוצר הלאומי הוא 4400 אך לא ניתן לחשב את הצריכה הפרטית.
ב. סך ההשקעה במשק הינו 600.
ג. התוצר הלאומי הוא 5,700 והצריכה הפרטית היא 4,450.
ד. לא ניתן לחשב את התוצר הלאומי.

פתרון שאלה מס' 6:
http://youtu.be/zYpsM29Prx8


שאלה מס' 7:
המשק הישראלי מייבא טלוויזיות מחו"ל. ההיצע העולמי גמיש לחלוטין. בתקופה האחרונה גדלו הממשלה החליטה להטיל מס בגובה 100 שקלים על כל יחידה מיובאת. כתוצאה מהחלטה זו:
א. הצריכה בארץ תגדל והמחיר בארץ יוזל באופן שיפגע ביבואנים.
ב. הצריכה בארץ תקטן, עודף הצרכנים ייפגע, הכנסות הממשלה ממיסים יקטנו והיצרנים המקומיים ייפגעו מההחלטה.
ג. הצריכה בארץ תקטן, עודף הצרכנים ייפגע, הכנסות הממשלה ממיסים יעלו והיבואנים ייפגעו מההחלטה.
ד. הכמות המיובאת תקטן, הכמות הנצרכת תעלה, הכנסות הממשלה ממיסים יקטנו והיצרנים המקומיים ייפגעו מההחלטה.

פתרון שאלה מס' 7:
http://youtu.be/m5Zcl9gmXfM

 

שאלה מס' 8:
ידוע שהיצרן מפסיד כסף. לכן, המשך פעולה בטווח הזמן הקצר היא החלטה:
א. נכונה אם הפדיון של היצרן גבוה מהעלויות המשתנות שלו.
ב. נכונה רק אם גמישות הביקוש גדולה מ1 בתחום הרלוונטי.
ג. נכונה אם הפדיון של היצרן גבוה מהעלויות הקבועות שלו.
ד. שגויה בכל מקרה.

פתרון שאלה מס' 8:
http://youtu.be/NCP9wyUO3Ss

 

שאלה מס' 9:
משק מייצר חיטה ובננות בעזרת פועלים משני סוגים. כל פועל מסוג א' יכול לייצר 2 חיטה או 4 בננות ביום וכל פועל מסוג ב' יכול לייצר 5 חיטה או 5 בננות ביום. בסה"כ במשק 100 פועלים מסוג א' ו40 פועלים מסוג ב'. המשק מעוניין לייצר ביעילות 220 יחידות חיטה. לכן:
א. כל הפועלים במשק מייצרים חיטה.
ב. כמות הבננות המקסימאלית שהמשק יוכל לייצר בנקודת הייצור הינו 400 בננות.
ג. כל הפועלים מסוג ב' מייצרים חיטה, ומתווספים אליהם 10 פועלים מסוג א' שמייצרים חיטה, ויתר הפועלים מייצרים בננות.
ד. קיימת אבטלה מבנית בייצור הבננות.

פתרון שאלה מס' 9:
http://youtu.be/nED0YvmFFK8

 

שאלה מס' 10:
יחס הרזרבה שנקבע ע"י בנק ישראל הינו 0.4. לאחרונה הציבור החליט למשוך מהבנקים 400 ₪ כתוצאה מכך:
א. ההלוואות לציבור יגדלו ב400 ₪.
ב. כמות הכסף במשק תגדל ב400 ₪.
ג. פקדונות העו"ש יקטנו ב-1000 ₪ וההלוואות ירדו ב600 ₪.
ד. לא יחול שינוי בכמות הכסף ובפיקדונות העו"ש.

פתרון שאלה מס' 10:
http://youtu.be/OO-qb6mcLTA

 

טיפים כלליים לבחינה:
http://youtu.be/oE2VUXYNmco