מבחן לדוגמא בכלכלה -2

1. בשוק מוצר X קיימות 2 קבוצות של צרכנים: צרכנים צעירים וצרכנים מבוגרים. ידוע כי הכנסתם של כל הצרכנים (בלי קשר לגילם) ירדה. עוד ידוע כי עבור הצרכנים הצעירים מוצר X הוא מוצר נורמאלי, ואילו עבור הצרכנים המבוגרים מדובר במוצר נחות. מכאן ש:
א. מחיר מוצר X יעלה ולכן הוצאות הצרכנים על רכישתו יעלו גם הם.
ב. מבלי לדעת את כמות הצרכנים המבוגרים וכמות הצרכנים הצעירים לא ניתן לקבוע האם הביקוש הכולל למוצר X השתנה.
ג. מחיר מוצר X יעלה, אולם למרות זאת הכמות הנרכשת מהמוצר X ע"י הצרכנים המבוגרים לא תשתנה.
ד. הוצאות הצרכנים הצעירים על מוצר X יעלו בוודאות, לעומת זאת הוצאות הצרכנים המבוגרים על מוצר B יעלו רק במידה והביקוש להם למוצר היה ביקוש קשיח.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 1:
https://youtu.be/6tbN95EmkOU

 

2. במשק סגור מייצרים סמארטפונים בתחרות משוכללת. זכוכית היא חומר גלם חשוב בייצור סמארטפונים. ידוע כי השנה חלה ירידה חדה במחיר הזכוכית, ובנוסף חלה ירידה בהכנסה הפנויה של הצרכנים במשק. בהתייחס לנתונים אלו, מהי התשובה הנכונה:
א. אם כמות הסמארטפונים גדלה, אזי ניתן להסיק שבהכרח שמדובר במוצר נחות.
ב. אם חלה ירידה במחיר הסמארטפונים, אזי ניתן להסיק שבהכרח מדובר במוצר נורמאלי.
ג. אם כמות הסמארטפונים ירדה, אזי ניתן להסיק שבהכרח שמדובר במוצר נורמאלי.
ד. אם סמארטפונים הם מוצר ניטראלי, אזי ניתן להסיק שמחירם בשוק לא ישתנה בכלל.
ה. אף תשובה אינה נכונה.


פתרון לשאלה מס' 2:
https://www.youtube.com/watch?v=IEENwvspabw

 

3. משק מייצר את המוצרים בננות ואבטיחים על גבי עקומת תמורה ליניארית. עקב שיפורים טכנולוגיים שחלו בתהליך הייצור של אבטיחים, שולשה כמות האבטיחים שאפשר לייצר בכל נקודת ייצור. לכן בתנאים אלו:
א. כמות האבטיחים שהמשק מייצר תגדל בהכרח.
ב. העלות האלטרנטיבית השולית לייצור אבטיחים תקטן פי 3 גם אם כמות האבטיחים תישאר ללא שינוי .
ג. העלות האלטרנטיבית השולית לייצור אבטיחים תעלה בתנאי שכמות האבטיחים תגדל.
ד. ייתכן והמשק יבחר לייצר פחות בננות ופחות אבטיחים לעומת המצב הקודם.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 3:
https://youtu.be/KBesIkmfRws

 

4. משק מייצר עגבניות ומלפפונים בעזרת 5 חלקות שכושר הייצור של כל אחת מהן מפורט להלן:

  E
עגבניות 10   7 12   15 16
מלפפונים 20  21  12  5 8


ידוע כי המשק בחר לגדל 33 עגבניות. מהנתונים לעיל נובע ש:
א. בחלקה A המשק יגדל גם עגבניות וגם מלפפונים.
ב. בחלקות D ו-B יגדלו מלפפונים בלבד ובסה"כ 26 מלפפונים.
ג. בחלקות A ו-B יגדלו עגבניות בלבד.
ד. המשק יכול לגדל גם 51 מלפפונים, העלות האלטרנטיבית השולית לייצור עגבנייה היא 1.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 4:
https://youtu.be/oSSS6K5ZLok

 

5. ידוע כי עקומת הביקוש זזה שמאלה ולמטה. איזה מבין הטענות הבאות אינה יכולה להסביר זאת?
א. חל שינוי במחיר של מוצר תחליפי.
ב. הממשלה החליטה על מתן סובסידיה ליצרנים לכל יחידה מיוצרת.
ג. חלה עלייה בהכנסת הצרכנים.
ד. חל שינוי בהעדפות הצרכנים.
ה. אף תשובה איננה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 5:
https://youtu.be/UqgnrisMKFI

 


6. במשק סגור נמדדו הנתונים הבאים: מסים 400, תשלומי העברה 150, חיסכון אישי 100, כל הרווחים חולקו, החיסכון של המשק 200, הכנסה פנויה 3,600. מכאן נסיק ש:
א. התוצר הלאומי הוא 3,650 אך לא ניתן לחשב את הצריכה הפרטית.
ב. התוצר הלאומי הוא 3,850 והצריכה הפרטית היא 3,500.
ג. סך ההשקעה במשק הינו 300.
ד. לא ניתן לחשב את התוצר הלאומי.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 6:
https://youtu.be/x_CD4CX6mhQ

 

7. במשק קיים פער אינפלציוני של 150 מיליון זוז. הנטייה השולית לצרוך של משקי בית הינה 0.6 בנתונים אלו:
א. הגדלת הוצאות הממשלה ותקבוליה ממסים ב- 75 מיליון זוז יביאו לסגירת הפער.
ב. לא ניתן לחשב את השינוי המאוזן בהוצאות הממשלה ותקבוליה ממסים אשר יביא לסגירת הפער.
ג. אם התוצר הלאומי של שווי משקל הנו ברמה של 4,000 מיליון זוז הרי התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה הנו ברמה של 3,850 מיליון זוז.
ד. הגדלת המיסים ב- 250 מיליון זוז תביא לסגירת הפער.
ה. הגדלת הוצאות הממשלה ותקבוליה ממיסים ב- 50 מיליון זוז או הקטנת המיסים ב- 100 מיליון זוז תביא לסגירת הפער.


פתרון לשאלה מס' 7:
https://youtu.be/mA-GUNk9cWs


8. משק סגור מצוי בפער אינפלציוני והממשלה מעוניינת להקטינו (בעצמה או בעזרתו של הבנק המרכזי). מהו שילוב הצעדים אשר כל רכיביו פועלים בכוון השגת המטרה?

א. העלאת מסים העלאת תשלומי העברה והעלאת שער ריבית.
ב. הגדלת הצריכה הציבורית ומימון הצעד, באופן מאוזן, על ידי העלאת המסים.
ג. העלאת מיסים, הורדת שער הריבית, והעלאת תשלומי העברה.
ד. הקטנת תשלומי קצבאות ילדים, העלאת מיסים וקיטון בצריכה הציבורית.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 8:
https://youtu.be/lK-ADPoLfLg

 

9. להלן פרוט כל העסקות שבוצעו בשנה האחרונה בישראל (המספרים אינם נתונים אמיתיים):
התעשייה האווירית מכרה למדינה זרה טילים בסך של 50 מיליון דולר כאשר מחצית מהתמורה תתקבל בעוד 3 שנים.
ההשקעות של זרים בישראל הסתכמו (במזומן) ב-220 מיליון דולר.
יבואן ישראלי רכש מוצרי חשמל ביפן ושילם (במזומן) 150 מיליון דולר.
התקבל מענק של 100 מיליון דולר מארה"ב.
כתוצאה מפעולות אלה:
א. ייוצר בחשבון הסחורות והשירותים גירעון של 150 מליון דולר.
ב. בחשבון ההון יווצר עודף של 220 מליון דולר.
ג. יתרות המט"ח של המשק גדלו ב- 95 מיליון דולר.
ד. קיים איזון בחשבון השוטף.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 9:
https://youtu.be/DJIbTQV0ihc

 

10. יחס הרזרבה שנקבע ע"י בנק ישראל הינו 0.25. לאחרונה הציבור החליט להקטין את כמות המזומנים שבידיו בסך של 500 ₪ כתוצאה מכך:
א. ההלוואות לציבור יגדלו ב- 500 ₪.
ב. כמות הכסף במשק תגדל ב- 1,500 ₪.
ג. פקדונות העו"ש יקטנו ב- 1,500 ₪ וההלוואות ירדו ב1,000 ₪.
ד. לא יחול שינוי בכמות הכסף ובפיקדונות העו"ש.
ה. אף תשובה אינה נכונה.

פתרון לשאלה מס' 10:
https://youtu.be/tfigoqeFDgk

 

טיפים כלליים לבחינה:
https://youtu.be/HmxU-kMlIN4

קישור לבחינה בכלכלה + הפתרונות באתר המכללה: